அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கீழே காணப்படுவது 9 பெப்ரவரி 2018, 23:53 இலிருந்து செய்யப்பட்ட (50 வரைக் காட்டப்பட்டுள்ளது) மாற்றங்களாகும்.
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

09:46, 19 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

19 பெப்ரவரி 2018

     09:45 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [WinifredAlger84‎; XDKMitzi5614942‎; Door6chain‎; EttaHoller93‎; MilesKiel33‎; LorrieDykes9767‎; DortheaBracker0‎; DrewCilley878‎; HomerStanfield0‎; JeramySena563‎; HallHsu0‎; JonssonJokumsen03‎; Ticketslash3‎; Trailrefund2‎; VMAFranchesca‎; VaniaWeinman1‎; SantosLundgreen38‎; NicolasGottshall‎; KitSatterwhite5‎; Lucas38Zhou‎; MirandaSears2‎; WeaverStout62‎]
     09:45 . . MirandaSears2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:43 . . SantosLundgreen38 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:38 . . HallHsu0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:37 . . Trailrefund2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:33 . . LorrieDykes9767 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:28 . . Ticketslash3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:28 . . NicolasGottshall (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:27 . . DrewCilley878 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:22 . . HomerStanfield0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:22 . . VaniaWeinman1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:21 . . MilesKiel33 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:11 . . VMAFranchesca (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:08 . . WinifredAlger84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:01 . . Door6chain (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:00 . . WeaverStout62 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:45 . . JeramySena563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:44 . . DortheaBracker0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:43 . . JonssonJokumsen03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:40 . . Lucas38Zhou (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:39 . . EttaHoller93 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:38 . . XDKMitzi5614942 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:29 . . KitSatterwhite5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    09:41  Konfiguracja-I-Eksploatacja-Darmowe-Proxy-W-Internecie-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,433). . 185.158.133.199 (பேச்சு) (Konfiguracja I Eksploatacja Darmowe Proxy W Internecie i)
பு    09:34  பயனர்:LorrieDykes9767‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+340). . LorrieDykes9767 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, i am Cristina although it's not the most feminine of names...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:28  Water Damage Repair Orange County‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-347). . DrewCilley878 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:27  பயனர்:DrewCilley878‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,305). . DrewCilley878 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Elias will be thе name people ᥙse to call me aⅼtһough [http..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:27  How Steer Clear Of Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+813). . ToneyMccrory2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   09:27  பயனர்:ToneyMccrory2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-839). . ToneyMccrory2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:23  Digital Image Frames‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,594). . XDKMitzi5614942 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You want to make sure that the seller has a sound program for prop..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:22  பயனர்:HomerStanfield0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+356). . HomerStanfield0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("She is known by selected of Sonja. Playing football is the hobby h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:22  பயனர்:MilesKiel33‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+673). . MilesKiel33 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Sonja Kaufmann [http://cbdlabspainrelief.net CBD Labs Relief] is..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:10  What to Expect From Italian Boots for Women?‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,191). . Nickel14melody (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Primarily, there's virtually no time limitation when buying foot g..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:08  Water Damage Repair Texas - Control To Discourage A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,149). . WinifredAlger84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Moisture miɡht innocent enough, ƅut it does wreak damage t᧐ an..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:08  பயனர்:WinifredAlger84‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+980). . WinifredAlger84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill you, i am Kyle іs usually is not thе namе on mʏ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   08:53  Public Marriage Records‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-11). . Redsusan84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    08:49  Wall Mounted Do It Yourself Electronic Photo Frame‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,162). . JeramySena563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you would like for HP eight-inch Electronic Photo Frame just ta..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:48  பயனர்:DortheaBracker0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+243). . DortheaBracker0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("CBD items manufactured from hemp are frequently referred to as "He..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:47  Contoh Jaket Baju Hangat Terupdate Pria Wanita 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,798). . Gatefir12 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Koleksi Model Baju Terkini Pria & Wanita Bulan Ini – Terhangat p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:47  பயனர்:JeramySena563‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+304). . JeramySena563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you would like for HP eight-inch Electronic Photo Frame just ta..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:40  பயனர்:XDKMitzi5614942‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+197). . XDKMitzi5614942 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The 17-inch Digital Photo Frame from arrives comprehensive SD card..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:37  How To Mend Interior Water Damage To Your Rv‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,363). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If your cell phone getѕ wet, there are some іmportant steps yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   08:37  பயனர்:MaybellWeston17‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+104). . [MaybellWeston17‎ (2×)]
 சி   08:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (-3). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (+107). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:34  Water Damage Repair - Some Tips During The Flood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,838). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    08:33  The 11 Greatest Coffee Makers And Machines 2018‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,652). . Hildegarde2857 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dolce Gusto Genio Coffee Maker, Black A lot of on-line retailers p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:32  12 Signs Your Puppy Needs CBD Oil‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,656). . CrystalStarr35 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Grade A CBD Hemp OIL is the most powerful Cannabidiol Oil in the m..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:32  Massachusetts Birth Record‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,178). . Fifth40danger (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you are in the hiring profession, [http://bn51.cn/comment/html/..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   08:31  பயனர்:ReginaldSatterwh‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-5). . ReginaldSatterwh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    08:28  பயனர்:Hildegarde2857‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+223). . Hildegarde2857 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dolce Gusto Genio Coffee Maker, Black A lot of on-line retailers p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:28  பயனர்:CrystalStarr35‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+348). . CrystalStarr35 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Grade A CBD Hemp OIL is the most powerful Cannabidiol Oil in the m..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது