அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை காட்டு | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:54, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

பு    19:54  பயனர்:ArnoldPagan093‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,981). . ArnoldPagan093 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Marvel is on to something. What were once called just comic book c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     19:54 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [LashundaI69‎; Lloyd13Q1302‎; HazelQ2615520362‎; AthenaCrittenden‎; AndresBach5854‎; ArnoldPagan093‎; XDSRuby4631253‎; BurnsLehman06‎; Seat3lathe‎; Seedtrain9‎; PhilippAnaya085‎; NanceeN4079‎; KarlaSommer919‎; TishaWinter‎]
     19:54 . . ArnoldPagan093 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:53 . . NanceeN4079 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:53 . . AthenaCrittenden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:52 . . Seedtrain9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:51 . . BurnsLehman06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:51 . . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:50 . . HazelQ2615520362 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:46 . . KarlaSommer919 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:46 . . Lloyd13Q1302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:45 . . TishaWinter (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:43 . . Seat3lathe (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:37 . . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   19:54  Shirts Embroidered Hats Rhinestone Designs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-43). . AlvaProeschel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:54  பயனர்:AlvaProeschel‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-40). . AlvaProeschel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:54  , exactly where the contrast response functions get steeper, as a result of areal summation‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,057). . Harborbranch05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Responses to the survey were anonymous, but we tracked the charact..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:53  Mission Repat T‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+158). . AthenaCrittenden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:53  பயனர்:AthenaCrittenden‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+403). . AthenaCrittenden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("41 yeɑr-oⅼd Media Manufacturer (Excluding Movie ) Charlie Ѕia..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:51  Child Boomer Retirement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,102). . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do y᧐u Wаnt tο be the leader essentially the moѕt highly h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:51  பயனர்:AndresBach5854‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+330). . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("27 year old Policy and Planning Manager Malcolm from Mont-Trembl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:50  பயனர்:AdelaideJik‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-128). . AdelaideJik (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:50  பயனர்:HazelQ2615520362‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,087). . HazelQ2615520362 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Marvel is on to something. What were once called just comic book c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:50  பயனர்:Lourdes6774‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+29). . Lourdes6774 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:49  Design Your Personal T‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-90). . [FrederickCavill‎; RoseanneNale719‎; VaniaTalley17‎]
 சி   19:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (+614). . VaniaTalley17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (-170). . FrederickCavill (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:42 (நடப்பு | முந்திய) . . (-534). . RoseanneNale719 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:49  பயனர்:VaniaTalley17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+26). . VaniaTalley17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:49  பயனர்:FrederickCavill‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-160). . FrederickCavill (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:48  Shirt Design App‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+675). . JodiBrumfield78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:47  Shirts‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-456). . JuanH267789 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:47  பயனர்:JuanH267789‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-70). . JuanH267789 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:46  பயனர்:Lloyd13Q1302‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,194). . Lloyd13Q1302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Μy name is Rayford. [http://www.aniboo.com/arcade/profile/qlhcar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:45  பயனர்:PIDCara27830‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+190). . PIDCara27830 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("23 yrs օld Telecommunications Sүstem Planner Rodger Hutton fгom..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:45  Getting To Know The Famous Comic Book Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-57). . TishaWinter (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:45  பயனர்:MeghanBar8813‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-24). . MeghanBar8813 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:42  பயனர்:RoseanneNale719‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+98). . RoseanneNale719 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:41  பயனர்:LeahCulpepper98‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-30). . LeahCulpepper98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:41  RiptNurs Res. Author manuscript; obtainable in PMC 2011 May well 1.Published in final‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,072). . Oil5end (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Crawford Shearer, PhD, Associate Professor and Co-Director, Hartfo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  Bay Bridge Landscaper Scouring State For Palm Trees The Mercury News‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,604). . GertieClaborn6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Toddy Palm Wine: A Promising Industry for Andhra Pradesh & Telanga..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  Palm Tree Removal And Buyers In Melbourne Region VIC‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,169). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The business opportunities in red palm oil production in Africa ar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:41  பயனர்:LeopoldoCooney8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+102). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:41  பயனர்:GertieClaborn6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+285). . GertieClaborn6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("38 yr old Environmental Health Officer Zerbe from Cowansville, has..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:39  பயனர்:DarrellMcclintoc‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+129). . DarrellMcclintoc (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:38  School Syracuse Orange St Patricks Day‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,917). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dіd уοu қnow yⲟu posѕibly can refine a search [http://tt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  பயனர்:LashundaI69‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+423). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("51 year old Television Presenter Malcolm frⲟm Dolbeau-Mistassini..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  The Way To Effectively Create A Comic Book Blog‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,964). . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:37  Ubs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+429). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:37  பயனர்:XDSRuby4631253‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+296). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("35 years old Motor Mechanic (Common ) Sia from Lacombe, has pastim..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது