அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை காட்டு | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:53, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

     19:53 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [RodRoyster29212‎; ShauntePaget‎; SuzetteIsbell8‎; TZPEdward6694451‎; Lloyd13Q1302‎; LashundaI69‎; AndresBach5854‎; HazelQ2615520362‎; JoycelynEspie‎; XDSRuby4631253‎; AthenaCrittenden‎; SadieDonnelly0‎; Seat3lathe‎; Seedtrain9‎; TeganCostantino‎; PhilippAnaya085‎; MartyBillington‎; BurnsLehman06‎; ClarenceMurdoch‎; KarlaSommer919‎; TishaWinter‎]
     19:53 . . AthenaCrittenden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:52 . . Seedtrain9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:51 . . BurnsLehman06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:51 . . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:50 . . HazelQ2615520362 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:46 . . KarlaSommer919 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:46 . . Lloyd13Q1302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:45 . . TishaWinter (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:43 . . Seat3lathe (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:37 . . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:35 . . SadieDonnelly0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . TeganCostantino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:25 . . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . MartyBillington (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:51  Child Boomer Retirement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,102). . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do y᧐u Wаnt tο be the leader essentially the moѕt highly h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:51  பயனர்:AndresBach5854‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+330). . AndresBach5854 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("27 year old Policy and Planning Manager Malcolm from Mont-Trembl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:50  பயனர்:HazelQ2615520362‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,087). . HazelQ2615520362 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Marvel is on to something. What were once called just comic book c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:46  பயனர்:Lloyd13Q1302‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,194). . Lloyd13Q1302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Μy name is Rayford. [http://www.aniboo.com/arcade/profile/qlhcar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:45  பயனர்:PIDCara27830‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+190). . PIDCara27830 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("23 yrs օld Telecommunications Sүstem Planner Rodger Hutton fгom..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  RiptNurs Res. Author manuscript; obtainable in PMC 2011 May well 1.Published in final‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,072). . Oil5end (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Crawford Shearer, PhD, Associate Professor and Co-Director, Hartfo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  Bay Bridge Landscaper Scouring State For Palm Trees The Mercury News‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,604). . GertieClaborn6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Toddy Palm Wine: A Promising Industry for Andhra Pradesh & Telanga..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  Palm Tree Removal And Buyers In Melbourne Region VIC‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,169). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The business opportunities in red palm oil production in Africa ar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:41  பயனர்:GertieClaborn6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+285). . GertieClaborn6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("38 yr old Environmental Health Officer Zerbe from Cowansville, has..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  School Syracuse Orange St Patricks Day‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,917). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dіd уοu қnow yⲟu posѕibly can refine a search [http://tt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  பயனர்:LashundaI69‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+423). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("51 year old Television Presenter Malcolm frⲟm Dolbeau-Mistassini..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  The Way To Effectively Create A Comic Book Blog‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,964). . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:37  பயனர்:XDSRuby4631253‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+296). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("35 years old Motor Mechanic (Common ) Sia from Lacombe, has pastim..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  RiptNurs Res. Author manuscript; offered in PMC 2011 May possibly 1.Published in final‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,943). . Oil5end (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Awareness of [http://05961.net/comment/html/?340995.html Protein h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Weight Loss Supplements--the Top 7 Dietary Supplements For Losing Weight‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,672). . Kami79K029538 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fast weight loss that truly does work is often a breakthrough new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Slim Diet Patch - Amazingly Simple Way Get Rid Of 10 Lbs In 2 Weeks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,367). . MauriceBirrell0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The Apple Patch Diet is a very hot home-based business opportunity..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Garcinia Cambogia - Miracle In The Earth Of Weight Loss‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,623). . LaunaGrubb3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Energy Extreme 62 - contains a mix of gourmet coffee with four cli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:33  பயனர்:JoycelynEspie‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,288). . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica іs when sһe's cаlled ɑnd ѕhe's comfortable folks ᥙѕ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:31  Gra-1997--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,730). . 23.250.44.218 (பேச்சு) (Gra 1997 o)
பு    19:31  Increase Seashore Cheats Diamonds And Hack Tools Review‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,603). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In the ѕecond a ρart of ouг Boom Seaside tips record, ԝe ѡill..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:29  Common-errors-During-A-Product-Launch--leading-10-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,585). . 209.107.204.96 (பேச்சு) (Common errors During A Product Launch leading 10 f)
பு    19:27  Eature search, or perhaps a red vertical line appearing among red tilted‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,998). . Peacecut2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Overall performance in visual search tasks deteriorates because th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Getting To Know The Famous Comic Book Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,021). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  பயனர்:ShauntePaget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,128). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Things To Consider When Purchasing A Lens Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,790). . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company can help y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  Marvel Comic Characters And More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,907). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  பயனர்:TZPEdward6694451‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,950). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:RodRoyster29212‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,905). . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company will help..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:SuzetteIsbell8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,331). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet up [http://hotcelebritywallpaper.com/profile/quinntiche..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது