அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

04:34, 24 மார்ச் 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 மார்ச் 2018

 சி   04:33  பயனர்:PhilFindley01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+21). . PhilFindley01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:32  பயனர்:DewayneHay39‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-17). . [DewayneHay39‎ (2×)]
 சி   04:32 (நடப்பு | முந்திய) . . (-19). . DewayneHay39 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:01 (நடப்பு | முந்திய) . . (+2). . DewayneHay39 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:28  பயனர்:CharisHolcombe‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-792). . CharisHolcombe (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:27  பயனர்:Philip2763‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+32). . [Philip2763‎ (3×)]
 சி   04:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (-19). . Philip2763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:04 (நடப்பு | முந்திய) . . (+26). . Philip2763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:06 (நடப்பு | முந்திய) . . (+25). . Philip2763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:27  பயனர்:HoracioU00‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-115). . [HoracioU00‎ (2×)]
 சி   04:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (-81). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (-34). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     04:26 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [CelesteParker78‎; CarmaCairnduff5‎; Bubbledriver72‎; ChristineMerryma‎; CoteKromann0‎; ErnaMerryman‎; DouglasUhs‎; BerylCastello‎; Poppy00J895‎; BerndKlass5387‎; Annett3916‎; AlvaroHxj07‎; ConcepcionNovotn‎; JackieO300785‎; PenniGamez4133‎; Kristy8970‎; Fatherring40‎; GeorgeHamilton7‎; LouisMolineux‎; Lirantas2‎; KathrinAudet72‎; SlaughterChoate76‎; Tan80Jantzen‎; TyrellN4036559‎; Teodoro68C‎; Juiceeditor86‎; JohnsonKinsey‎; HamishMutch308‎; Gold5calf‎; HannaU28640768‎; JaydenJefferson‎; JohnieUhr31‎; JimmyOtero60630‎; UtaEmbry8493659‎]
     04:26 . . JaydenJefferson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:25 . . SlaughterChoate76 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:21 . . DouglasUhs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:18 . . JohnieUhr31 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:13 . . CarmaCairnduff5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . BerylCastello (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . Kristy8970 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:01 . . ConcepcionNovotn (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:44 . . ChristineMerryma (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:40 . . ErnaMerryman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:11 . . Fatherring40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:11 . . KathrinAudet72 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:11 . . Teodoro68C (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:11 . . JackieO300785 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:00 . . HannaU28640768 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:38 . . Poppy00J895 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:21 . . Gold5calf (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:17 . . Lirantas2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:11 . . JohnsonKinsey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:08 . . BerndKlass5387 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:04 . . PenniGamez4133 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:55 . . Bubbledriver72 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:54 . . CoteKromann0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:50 . . Juiceeditor86 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:48 . . JimmyOtero60630 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:32 . . UtaEmbry8493659 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:28 . . Tan80Jantzen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:23 . . LouisMolineux (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:20 . . HamishMutch308 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:12 . . GeorgeHamilton7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:08 . . Annett3916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:02 . . AlvaroHxj07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:44 . . CelesteParker78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:40 . . TyrellN4036559 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    04:21  Ovepress.comJournal of Multidisciplinary Healthcare 2016:DovepressDovepressPatients' drawings of their illnessimprovement in‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,144). . Bomb7mexico (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When individuals seek the advice of a health care qualified, they'..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:18  பயனர்:KaseyThreatt8‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+91). . [KaseyThreatt8‎ (2×)]
 சி   04:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (+127). . KaseyThreatt8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:18 (நடப்பு | முந்திய) . . (-36). . KaseyThreatt8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:15  Landscape With Water Features‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,176). . KarmaLampman68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:12  Fire Damage Repair - Get Gone Molds And Mildew‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+150). . Kristy8970 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:12  பயனர்:Kristy8970‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,297). . Kristy8970 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.ehow.com/search.html?s=Nice%20meet Nice meet] up with..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:11  பயனர்:KarmaLampman68‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-7). . [KarmaLampman68‎ (2×)]
 சி   04:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (+79). . KarmaLampman68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:04 (நடப்பு | முந்திய) . . (-86). . KarmaLampman68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:04  Don't Shop Online Without the need of Reading This First‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,353). . Locust6edge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You could like fast delivery service, however it costs considerabl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:03  Essential Tips To Help You With Online Shopping‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,268). . Help4lunge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This will get the information on how the business gathers, what's..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:01  பயனர்:ConcepcionNovotn‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,363). . ConcepcionNovotn (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ꭲhe http://www.cosl.com.sg/UserProfile/tabid /61/userId/12678..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:51  பயனர்:SenaidaXsv‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-135). . SenaidaXsv (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:43  Ity of those screening measures.NIH-PA Author Manuscript NIH-PA Author Manuscript‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,219). . Cobwebfemale54 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("For the reason that [http://www.medchemexpress.com/Leukadherin-1.h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:40  பயனர்:EvePettit12508‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+68). . EvePettit12508 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:39  பயனர்:UnaHallen50‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+16). . UnaHallen50 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:35  பயனர்:CorineSuarez5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-56). . CorineSuarez5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:32  Landscaping Ideas For Spring‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-495). . DinaJohann81803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:27  பயனர்:LolaPlummer1127‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+35). . LolaPlummer1127 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:11  Water Damage Repair - Some Tips During The Flood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-471). . JackieO300785 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:11  பயனர்:JackieO300785‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,243). . JackieO300785 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Elliott Loveless is my namе аnd i alѕo totally love tһis addre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:02  Handy Landscape Concepts For Your House: Backyard‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,076). . DewayneHay39 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Once you have done enough research and settled the pathway, it i..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:52  How-to-grow-marijuana-wikihow-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,928). . 45.57.212.21 (பேச்சு) (how to grow marijuana wikihow x)
பு    02:49  For physical activity clearance: Consensus Document 2011. Appl Physiol Nutr Metab. 2011;36 Suppl‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,672). . Souptemper5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("2013;52(two):303?.73. Tudor-Locke C, Camhi SM, Troiano RP. A catal..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:38  பயனர்:Poppy00J895‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+886). . Poppy00J895 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill you, I'm Maritza Frandsen but I never really liked th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:27  MateFit Expands Well-liked Way of life Teatox With New Healthy Supplements Segment‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,951). . Seal14doll (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("MateFit, the US based online Way of life Teatox provider has expan..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:23  Low Cost Event Valet Parking West Bloomfield‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,507). . Karate93shorts (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A valet parking provider is a great thought for you to establish y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:10  Nding accessible for interventions relating to AIDS, in comparison to funding‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,094). . Meat5bail (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("As Cheney (2010a) points out, `Focusing on enumerating the numbers..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:09  பயனர்:BerndKlass5387‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+662). . BerndKlass5387 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lonnie Garlick is what's written tiny birth certificate and my par..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:04  Advantages Of Anyone That Hires A Water Damage Repair Company‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+344). . PenniGamez4133 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:04  பயனர்:PenniGamez4133‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,173). . PenniGamez4133 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill you, I'm Rayford Erikson. Idaho іѕ wherе our hom..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:55  Mental model of papain-induced emphysema (362, 363). Interestingly, administration of progesterone to individuals‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,967). . Busswan40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Interestingly, administration of progesterone to individuals suffe..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:45  பயனர்:LeroyPhipps62‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-117). . LeroyPhipps62 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:36  Treating The Water In Your Swimming Pool‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,705). . ChristaU96 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>Ꭺs far as equipment is concerned, you ѕhoulԁ always ha..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:35  You re Enjoying Your Pool - Now What About Supplies‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,465). . MackenzieCumpsto (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("іron ɡrate drain ([https://www.Jonite.us/ simply click the up..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:35  பயனர்:ChristaU96‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1). . ChristaU96 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:35  பயனர்:MackenzieCumpsto‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . MackenzieCumpsto (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:33  Prepare Yourself Before Losing Weight‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,989). . DarioZ6373012 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>The great things about taking bee pollen capsules Zi Xiu T..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:33  பயனர்:FredricForsyth‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+92). . FredricForsyth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:28  பயனர்:MaricruzDodery8‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-27). . [MaricruzDodery8‎ (4×)]
 சி   01:28 (நடப்பு | முந்திய) . . (+50). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (-15). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (-2). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   00:46 (நடப்பு | முந்திய) . . (-60). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:28  Balancing Swimming Pool Chemicals‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+860). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:24  பயனர்:LADRodrick‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-14). . LADRodrick (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:22  How To Select The Very Best Landscape Designer For Beautifying Your Lawn‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,629). . ThomasVesely41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjprYXfo4HaAhWUuMAKHXk6B..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:21  பயனர்:ThomasVesely41‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-17). . ThomasVesely41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:18  Looking For Swimming Pool Service Business In New Haven County Ct‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,208). . MackenzieCumpsto (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.jonite.us/blogs/pool-grating-singapore industrial flo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:13  Suggestions For Standard Pool Maintenance‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,218). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.downundr.com/jobs-and-work/fruit-picking-and-harvest-w..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:09  Trying To Find A Pool Service Company Your Search Ends Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,410). . CamilleGepp (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("6 incһ round floor register; [https://www.jonite.us/blogs/landsca..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:08  "Why Can t I Gain Muscle Mass"‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,029). . Annett3916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ginseng - Ginseng is actually definitely an herb which you along w..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:08  பயனர்:Annett3916‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+787). . Annett3916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Danyel will be the name she loves pertaining to being called with..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:08  பயனர்:CamilleGepp‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-9). . CamilleGepp (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:02  பயனர்:AlvaroHxj07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,926). . AlvaroHxj07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.stephenie.space/salon-voyance-tours.html salon voyanc..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   00:46  பயனர்:AracelyArreguin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-446). . AracelyArreguin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    00:46  5 Ways To Clarify Swimming Pool Water‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,616). . MaricruzDodery8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.jonite.us/blogs/landscaping-1 jonite.us]<br><br>rou..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:45  Ck, Laura Huber, Anna Mauz and Richard Rau for their assistance‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,947). . Rub80chalk (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("MH was supported by the European Neuroscience Network NEUREX. FSC..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:44  Red Ferragamo Stamped Calf Leather Belt With Gold Huge Buckle Low cost For Ladies‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,243). . Maria36tv (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Twinkling syphilis second thought, so go to a friend that checked..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது