"நீலகிரி மலையின மக்களின் இசைக்கருவிகளும் ஆட்டந்தோறும் இசைப்பு முறைகளும்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத் திட்டம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
(1.1.1.5. கஞ்சக் கருவிகள்:)
சி (அடிக்குறிப்புகள்:: +தட்டச்சு வரிசை எண்களை நீக்கி, தானியக்கமாக விக்கி வரிசை எண் இடப்பட்டது)
 
வரிசை 280: வரிசை 280:
  
 
== அடிக்குறிப்புகள்: ==
 
== அடிக்குறிப்புகள்: ==
 
+
# “Koth ' is a clarionet made by the Kota themselves. It is51 cms. long and the circumference of its outer is 6.8 cm. “Koth is a semi-circular brass-made bugle which the Kota purchase from the markets. Another drum. cylindrical in shape (17 long and 36 in circumference), both the ends of which are covered with the skin of deer or cow is called par. The drumming of this is done by fingers of both the hands on either side. -Bulletin, Vol. XVIII. No. 2, April 1969, Anthropological Survey of India, The Kota, Verghese P. 120.
1. “Koth ' is a clarionet made by the Kota themselves. It is51 cms. long and the circumference of its outer is 6.8 cm.
+
# The resemblance was hightened by the distant sound as of pipers, produced by the Kota band (with two police constables in attendance), composed of four kotas, who made a weired noise with drums and flutes as , they drew near the scene of action. -Castes & Tribes of South India, E. Thurston, P. 148.
“Koth is a semi-circular brass-made bugle which the Kota
+
# On the seventh day they decorate themselves with leaves tie buffaloe horns to their heads, and go through various. appropriate pantomimes. The women also dance at this feast only; they sing at the same time, which is an improvemerit on the drum and horn accompaniment of the men's dancing. The primitive tribes of the Nilgiris, p. 45. James wilkinson Freeks, P. 45
purchase from the markets.
+
# கொங்கு மலைவாசிகள், பிலோ இருதயநாத் - பக்கம். 24.
Another drum. cylindrical in shape (17 long and 36 in circumference), both the ends of which are covered with the
+
# தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடி மக்கள் வாழ்வும் வரலாறும்,சு. சக்திவேல். -ப. 33-ப. 52
skin of deer or cow is called par. The drumming of this is
+
# மலையின மக்கள் ஆய்வு மையத்திற்கு வழங்கியுள்ள் கோத்தர் ஆய்வறிக்கை இருள்ர் ஆய்வறிக்கை ஆகிய் ஆய்வறிக்கைகளில் இடம் பெற்றுள்ள கோத்தர் ஆட்டம், இருளர் ஆட்டம் ஆகிய கட்டுரைகளில் இசைக் கருவிகள் பற்றியும் ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. (ஆசிரியர் கே. ஏ. குணசேகரன்
done by fingers of both the hands on either side.
+
# இந்தியக் கிராமிய நடனங்கள் (தமிழில் எம். ஏ. , அப்பாஸ்), கபில வாத்ஸ்யாயன் 21, சச்சிதானந்த த. வாஸ்யாயன்-ப. 20.
-Bulletin, Vol. XVIII. No. 2, April 1969, Anthropological Survey of India, The Kota, Verghese P. 120.
+
# கர காட்டம். டாக்டர் மா.நவநீதகிருட்டிணன் 2) கே. ஏ. குணசேகரன். பக்கம். 34-40
2. The resemblance was hightened by the distant sound as of pipers, produced by the Kota band (with two police constables in attendance), composed of four kotas, who made a weired noise with drums and flutes as , they drew near the scene of
+
# தோற்பாவை நிழற் க த்து, மு, இராமசுவாமி பக்கம் S4-S6
action.
+
# தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, அ. அறிவு நம்பி, பக்கம் 95-96
-Castes & Tribes of South India, E. Thurston, P. 148.
+
# தமிழர் தோற்கருவிகள், ஆர். ஆளவந்தார் (நூல் முழுதும்)
3. On the seventh day they decorate themselves with leaves tie buffaloe horns to their heads, and go through various. appropriate pantomimes. The women also dance at this feast only; they sing at the same time, which is an improvemerit on the drum and horn accompaniment of the men's dancing. The primitive tribes of the Nilgiris, p. 45.
+
# மேலது-ப.5
James wilkinson Freeks, P. 45
+
#தகவலாளர். எஸ். பெல்லன், 48 வயது, சோலூர் கோக்கால் 10.1.86.
4. கொங்கு மலைவாசிகள், பிலோ இருதயநாத் - பக்கம். 24.
+
#தகவலாளர், எம். பீமன், 42 வயது, குஞ்சப்பனை 30.10.S6
5. தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடி மக்கள் வாழ்வும் வரலாறும்,சு. சக்திவேல். -ப. 33-ப. 52
+
# தகவலாளர். மருதமேஸ்திரி, 51 வயது, மூப்பர்காடு, 5.4.86
6. மலையின மக்கள் ஆய்வு மையத்திற்கு வழங்கியுள்ள் கோத்தர்
+
# தகவலாளர். புச்சன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
ஆய்வறிக்கை இருள்ர் ஆய்வறிக்கை ஆகிய் ஆய்வறிக்கைகளில் இடம் பெற்றுள்ள கோத்தர் ஆட்டம், இருளர் ஆட்டம் ஆகிய
+
# தகவலாளர், மல்லன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
கட்டுரைகளில் இசைக் கருவிகள் பற்றியும் ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. (ஆசிரியர் கே. ஏ. குணசேகரன்
+
# தகவலாளர், எம். கே. இராமன், கோக்கால், 20.1.86
7. இந்தியக் கிராமிய நடனங்கள் (தமிழில் எம். ஏ. , அப்பாஸ்), கபில வாத்ஸ்யாயன் 21, சச்சிதானந்த த. வாஸ்யாயன்-ப. 20.
+
# தகவலாளர்,முனுக்காலன், 61 வயது, சோலூர் 20.12.86
8. கர காட்டம். டாக்டர் மா.நவநீதகிருட்டிணன் 2) கே. ஏ. குணசேகரன். பக்கம். 34-40
+
# தகவலாளர், , குடுமன், 48 வயது, சோலூர் 20.12,86,
9. தோற்பாவை நிழற் க த்து, மு, இராமசுவாமி பக்கம் S4-S6
+
# தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 48 வயது, கோளிக்கரை 30.10.S
10. தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, அ. அறிவு நம்பி, பக்கம் 95-96
+
# தகவலாளர்,கே. கே. பெல்லன், 40 வயது குந்தா கோத்தகிரி 8.4.86
11. தமிழர் தோற்கருவிகள், ஆர். ஆளவந்தார் (நூல் முழுதும்)
+
# தகவலாளர்,குமரன் 35 வயது, கொலக் கம்பை, 12.4:38,
12. மேலது-ப.5
+
# தகவலாளர்,, கோபால், 29 வய்து, பொக்காபுரம், 5.3.86
13.தகவலாளர். எஸ். பெல்லன், 48 வயது, சோலூர் கோக்கால் 10.1.86.
+
# தகவலாளர், மசனன், 48 வயது, குஞ்சப்பனை, 6.3.86
14.தகவலாளர், எம். பீமன், 42 வயது, குஞ்சப்பனை 30.10.S6
+
# தகவலாளர்,ரமேஸ், 42 வயது, கோளிக்கரை 30.10.86
15. தகவலாளர். மருதமேஸ்திரி, 51 வயது, மூப்பர்காடு, 5.4.86
+
# தகவலாளர், எஸ். பெல்லன், 58 வயது, சோலூர் கோக்கால் 5.4.86
16. தகவலாளர். புச்சன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
+
# தகவலாளர், , ஜி. எம். புச்சன், சோலுரர் கோக்கால், 8.11,86,
17. தகவலாளர், மல்லன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
+
# தகவலாளர், எஸ். முனுக்காலன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 8.1.86
18. தகவலாளர், எம். கே. இராமன், கோக்கால், 20.1.86
+
# தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 2012.86
19. தகவலாளர்,முனுக்காலன், 61 வயது, சோலூர் 20.12.86
+
# தகவலாளர், சித்தன், 40 வயது, மூப்பர்காடு, 12:386
20. தகவலாளர், , குடுமன், 48 வயது, சோலூர் 20.12,86,
+
# தகவலாளர், , மசனன், 50 வய்து, கோளிக்கரை, 30.10.86
21. தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 48 வயது, கோளிக்கரை 30.10.S
+
# தகவலாளர், சந்திரன், 23 வ்யது, கோளிக்கன்ர், 30.10.86
22. தகவலாளர்,கே. கே. பெல்லன், 40 வயது குந்தா கோத்தகிரி 8.4.86
+
# தகவலாளர்,குருமன், 48 வயது, கோளிக்கரை,
23. தகவலாளர்,குமரன் 35 வயது, கொலக் கம்பை, 12.4:38,
+
# தகவலாளர், பீமன், 40 வயது y
24.தகவலாளர்,, கோபால், 29 வய்து, பொக்காபுரம், 5.3.86
+
# மேலது ۔
25.தகவலாளர், மசனன், 48 வயது, குஞ்சப்பனை, 6.3.86
+
# மேலது
26. தகவலாளர்,ரமேஸ், 42 வயது, கோளிக்கரை 30.10.86
+
# மேல்து
27.தகவலாளர், எஸ். பெல்லன், 58 வயது, சோலூர் கோக்கால் 5.4.86
+
# குடுமன், மேலது.
28. தகவலாளர், , ஜி. எம். புச்சன், சோலுரர் கோக்கால், 8.11,86,
+
#.1. மேலது 2. எஸ். முனுக்காலன், 65 வய்து, சோலூர் கோக்கால் 8.11.86
29. தகவலாளர், எஸ். முனுக்காலன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 8.1.86
+
# மேல்து
30, தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 2012.86
+
# எஸ். முனுக்கால்ன், சோகூர் கோக்கால், 8.11.86
31. தகவலாளர், சித்தன், 40 வயது, மூப்பர்காடு, 12:386
+
# 1. தேவராட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம் ஆகிய ஆட்டங்களில் ஆடுவோர் இதனை அணிந்தாடுவர். 2) கரகாட்டம்: மா. நல் நீதகிருட்டிணன் & கே. ஏ. குணசேகரன்-ப. 37
32. தகவலாளர், , மசனன், 50 வய்து, கோளிக்கரை, 30.10.86
+
# And depending on the sizes and material there are innumerable varieties of these: from the midget majira or jara of five centimeters diameter to the bortal of Assam measuring thirty centimeters across. These are made of bronze or brass. Musical instruments, B. C. DEVA.
33.தகவலாளர், சந்திரன், 23 வ்யது, கோளிக்கன்ர், 30.10.86
+
# பாவைக் கூத்து. வெங்கட் சாமிநாதன் -பக், 11-12,  
34.தகவலாளர்,குருமன், 48 வயது, கோளிக்கரை,
+
# நாட்டுப்புற ஆட்டம் பாடல்கள் (இராமநாதபுரம் மாவட்டம்கிழக்கு), கே. ஏ. குணசேகரன், பக்கம், 75 (பி. எச். டி பட்ட ஆய்வேடு, மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழ்கத்திற்கு அளிக்கப்பெற்றது. அச்சிட்டு வெளியிடப்பெறாதது.
35.தகவலாளர், பீமன், 40 வயது y
+
# லக்சம்மா, 48 வயது, மினிக் மந்து, 7.11.86
36. மேலது ۔
+
# தமிழில் ஆய்வாளர் (கே.ஏ. குணசேகரன்)
37. மேலது
+
# இன்பராணி, 35 வயது, காந்தல் மந்து, 8.11.86
38. மேல்து
+
# தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
39. குடுமன், மேலது.
+
# ஆல்ராஜ், 34 வயது, அட்டுக்கோர் மந்து, 8.11.86
40. 1. மேலது 2. எஸ். முனுக்காலன், 65 வய்து, சோலூர் கோக்கால் 8.11.86
+
# தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
41. மேல்து
+
# 1 எஸ். முனுக்காலன், சோலூர் கோக்கால், 8.1186. 2) கர்னல் கம்பட், 85 வயது, கோத்தகிரி, 31.11, 88
42. எஸ். முனுக்கால்ன், சோகூர் கோக்கால், 8.11.86
+
# மேலது.
43. 1. தேவராட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம் ஆகிய ஆட்டங்களில் ஆடுவோர் இதனை அணிந்தாடுவர். 2) கரகாட்டம்: மா. நல் நீதகிருட்டிணன் & கே. ஏ. குணசேகரன்-ப. 37
+
# மேலது.
44. And depending on the sizes and material there are innumerable varieties of these: from the midget majira or jara of five centimeters diameter to the bortal of Assam measuring thirty centimeters across. These are made of bronze or brass. Musical instruments, B. C. DEVA.
+
# மேலது.  
45. பாவைக் கூத்து. வெங்கட் சாமிநாதன் -பக், 11-12,  
+
# பீமன், கோளிக்கரை, 30.11.86, குடுமன், கோளிக்கரை, 30.11.89
46. நாட்டுப்புற ஆட்டம் பாடல்கள் (இராமநாதபுரம் மாவட்டம்கிழக்கு), கே. ஏ. குணசேகரன், பக்கம், 75 (பி. எச். டி பட்ட ஆய்வேடு, மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழ்கத்திற்கு அளிக்கப்பெற்றது. அச்சிட்டு வெளியிடப்பெறாதது.
+
# மேலது.
47. லக்சம்மா, 48 வயது, மினிக் மந்து, 7.11.86
+
# மேலது.
48. தமிழில் ஆய்வாளர் (கே.ஏ. குணசேகரன்)
+
# காண்க. 'ஆட்டக் கலை முறைகள்?’ இந்த ஆய் விேட் டின் 2 ஆவது இயல்.
49. இன்பராணி, 35 வயது, காந்தல் மந்து, 8.11.86
+
# காண்க. பின் இணைப்பில் உள்ள சந்த அமைப்பில் தொடங்கி யுள்ள (கோளிக்கரை) இருளர் பாடல்கள், !
50. தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
+
# காட்டெருமை, கரடி, குரங்கு, புலி ஆகிய வனவிலங்குகள் போல, இலை, தழைகள் மூங்கில் பிரம்புகள், கம்பிளி, சீமைப்புல், கூந்தல் பனைமரத்து நார், மட்டை, சொளகு, கத்தி கம்பு ஆகிய பொருள்களால் ஒப்பனை செய்து ஆடும் கூத்து வடிவம் போல் தனி நிலை ஆட்டங்கள்.
51. ஆல்ராஜ், 34 வயது, அட்டுக்கோர் மந்து, 8.11.86
+
52. தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
+
53. 1 எஸ். முனுக்காலன், சோலூர் கோக்கால், 8.1186. 2) கர்னல் கம்பட், 85 வயது, கோத்தகிரி, 31.11, 88
+
54. மேலது.
+
55. மேலது.
+
56. மேலது.  
+
57. பீமன், கோளிக்கரை, 30.11.86, குடுமன், கோளிக்கரை, 30.11.89
+
58. மேலது.
+
59. மேலது.
+
60. காண்க. 'ஆட்டக் கலை முறைகள்?’ இந்த ஆய் விேட் டின் 2 ஆவது இயல்.
+
61. காண்க. பின் இணைப்பில் உள்ள சந்த அமைப்பில் தொடங்கி யுள்ள (கோளிக்கரை) இருளர் பாடல்கள், !
+
62. காட்டெருமை, கரடி, குரங்கு, புலி ஆகிய வனவிலங்குகள் போல, இலை, தழைகள் மூங்கில் பிரம்புகள், கம்பிளி, சீமைப்புல், கூந்தல் பனைமரத்து நார், மட்டை, சொளகு, கத்தி கம்பு ஆகிய பொருள்களால் ஒப்பனை செய்து ஆடும் கூத்து வடிவம் போல் தனி நிலை ஆட்டங்கள்.
+
  
 
[[பகுப்பு: நீலகிரி மலையின மக்கள் ஆட்டங்கள் - இசை]]
 
[[பகுப்பு: நீலகிரி மலையின மக்கள் ஆட்டங்கள் - இசை]]
 
[[பகுப்பு: கரு.அழ.(கே.ஏ.) குணசேகரன் நூல்கள்]]
 
[[பகுப்பு: கரு.அழ.(கே.ஏ.) குணசேகரன் நூல்கள்]]
 
[[பகுப்பு: தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்]]
 
[[பகுப்பு: தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்]]

17:01, 8 ஜனவரி 2017 இல் கடைசித் திருத்தம்

நீலகிரி மலையின மக்களின் இசைக்கருவிகளும் ஆட்டந்தோறும் இசைப்பு முறைகளும்

பொருளடக்கம்

முன்னுரை:[தொகு]

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓசைகளின் வழியே இசை பிறக்கிறது. கருவிகளின் வழியே இசைக்கப்படும்போது, வெவ்வேறு முறை களில் இசை உண்டாக்கப்படுகிறது. இசை, கேள்வி ஞானத்தில் சுவைக்கப்படுவதாகும். மக்களின் உணர்வுகள் இசைக் கருவிகளின் வழியேயும் வெளிப்படுவது இயல்பு. இசைக் கருவிகளின் வடிவங்களுக்கு ஏற்ப ஒலிப்பு முறைகளில் வேறுபாடு கொண்ட இசை வகைகள் அமையும். இங்கு மலையின மக்கள் பயன்படுத்தும் இசைக் கருவிகளின் விவரணங்கள் செய்முறை, இயக்கமுறை, செப்பனிடும் முறை ஆகிய நிலைகளில் அறியப்படுகின்றன. இசைக் கருவிகள் இணைந்த நிலையில் அவற்றின் தன்மைகளை அடிப்படைக் கருவிகள் துணை நிலைக் கருவிகள் என்ற வகையில் விளங்கிக் கொள்ள முயலப்படுகிறது. இசைக் கருவிகளின் இயக்க முறை களுக்கும் ஆட்ட அசைவுக் கூறுகளுக்கும் உள்ள இணைவு நிலைகள் பொருத்திக் காட்டப்படுகின்றன. இசைக் கருவிகளின் வளர்ச்சி நிலைகள் பற்றி இங்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப் படுகிறது.

1.0.1 ஆய்வு முன்னோடிகளும் மலையின மக்கள் இசைக் கருவிகளின் ஆய்வும் :[தொகு]

மலையின மக்கள் இசைக் கருவிகள் கொண்டு இசைக்கும் குறிப்புகளை மட்டும் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். வர்க்கிஸ், எட்கார் தர்ஸ்டன்?, பிரீக்ஸ்3 ஆகிய அறிஞர்களும், பிலோ இருதயநாத், சு. சக்திவேல்", கே. ஏ. குணசேகரன் போன்றவர்களும் மலையின மக்களின் இசைக் கருவிகள் பற்றிய செய்திகளைத் தந்துள்ளனர். கபில வாத்ஸ்யாயன், சச்சிதானந்த வாஸ்யாயன் ஆகியோர் இணைந்து எழுதியுள்ள நூல்", டாக்டர் மா. நவநீதகிருட்டிணன், கே. ஏ. குணசேகரன் ஆகியோர் இணைந்து எழுதியுள்ள கிராமிய நடனங்கள் பற்றிய நூல், டாக்டர் மு.இராமசுவாமி, டாக்டர் அ. அறிவுநம்பி0 ஆகியோரது கூத்து பற்றிய ஆய்வு நூல்கள் ஆகியவற்றிலும் தமிழர் தோற் கருவிகள் பற்றிய ஆர். ஆளவந்தாரின் நூலிலும் நாட்டுப்புற இசைக் கருவி களைப் பற்றிய செய்திகள் கிடைக்கின்றன. - இங்கு, மேற்கண்ட ஆய்வு முன்னோடிகள் வழி நின்று மலையின மக்களின் இச்ைக் கருவிகள் பற்றிய ஆய்வு நிகழ்த்தப் பெறுகிறது.


1.1. இசைக் கருவிகளின் வகைகள் :[தொகு]

குழலிசைக் கருவி, தோலிசைக் கருவி. நரம்பிசைக் கருவி, கஞ்சக் கருவி என்று இசைக்கருவிகளின் வகைகள் பற்றி செவ்வியல் இலக்கியத்தில் சுட்டக் காண முடிகிறது.? இம்மலை மக்கள் கொண்டுள்ள இசைக் கருவிகளில் நரம்பிசைக் கருவியைத் தவிரப் பிறவற்றைக் காண முடிகிறது. கோத்தர் இன மக்களிடம் குழலிசைக் கருவியான "குரல் வாத்தியம் காணப்படுகிறது. இதனை ஊதுகுழல்" என்றும், பீக்கி14 என்றும், குரல் என்றும் தமிழில் கூறுகின்றனர். கோத்தர்கள் பேசும் மொழியில் இதற்குக் கொலு’! என்கின்றனர். இதே குழலிசைக் கருவி இருளர்களிடமும் காணப்படுகிறது. இதற்குப் "பீக்கி’ என்று பெயர் கூறு கின்றனர். கோத்தர்களிடம் குழலிசைக் கருவியான "கொம்பு' எனும் இசைக் கருவி ஒன்றும் காணப்படுகிறது. இவர்களது மொழியில் இதனை ‘ கொப்" என்கின்றனர்.17 தோலிசைக் கருவியாக மத்தளம் எனும் இருபுற முழவு இசைக் கருவி உள்ளது. இம்மத்தளத்தைக் கோத்தர்களும் இருளர் களும் பயன்படுத்துகின்றனர். கோத்தர்கள் இம்மத்தளத்தைப் "பர்" என்கின்றனர். தமிழில் மத்தளம் என்றும் மேளம்' *ன்றும் கூறுகின்றனர்.19 இருளர்கள் இதனை மத்தளம் என அழைக்கின்றனர்.? ஒரு புற முடிவு வகையில் அமையும் தம்பட்டை எனும் ஒரு தோலிசைக் கருவியை இவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். கோத்தர்கள் அவர்கள் மொழியில் "த பட்க்' என்று கூறு கின்றனர்.? தமிழில் தம்பட்டை என்றும், கொட்டு என்றும் கோத்தர்கள் அழைக்கின்றனர்.2 இதனைத் தோளில் தொங்க விட்ட நிலையில் வாசிப்பர். நி. ப. 15 இருளர்களிடம் விளங்கும் தோல் பானைத் தாளக் கருவி இருபுற முழவு ஆகும். இது குஞ்சப்பனை, கோளிக்கரை, மூப்பக்காடு, கொலக்கம்பை ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது. இத்தோல் பானைத் தாளக் கருவியினை இருளர்கள் கடிமெ’ என்று அவர் தம் மொழியில் கூறுகின்றனர்.23 இது ஒரு மண் பானையில் இருபுறங்களிலும் தோல் கொண்டு இழுத்துக் கட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கருவி குன்னூர், கோத்த கிரிப் பகுதி களில் வாழும் இருளர்களால் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவர்கள் பயன்படுத்தும் இரு மத்தளங்களில் 'பொரெ” என்று ஒரு கருவியைக் குறிப்பிடுகின்றனர். “கும் கும்’ என இசை தரும் மத்தளத்தைக் “கும் பொரை* என்று கூறுகின்றனர். குழலிசைக் கருவியைக் "கேல்’ என்று அவர் தம் மொழியில் கூறுகின்றனர்.25 இனி, கஞ்சக் கருவிகளைக் காணலாம். ஆடும் போது ஆடவர்கள் மட்டும் கால்களில் கால் மணிக் கச்சங்கள் அணிந்து கொள்கின்றனர். குமிழ் கொண்ட வட்டத் தகட்டுச் சால்ரா இரண்டு கொண்டு சிங்கி இசைக் கருவி அல்லது சால்ரா போன்று வாசிக்கின்றனர். இதனைச் சால்ரா என்றே இவர்கள் கூறு கின்றனர். வட்டமணித்தட்டு ஒன்றினை மரக்கட்டையால் அடித்துப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். 3. 1. 4 மலையின மக்கள் இசைக் கருவிகளின் விவரணங்கள் : இசைக் கருவிகள் செய்யப்படும் முறை, இயக்கும் முறை, அக்கருவிகள் பழுதானால் செப்பனிடும் முறை ஆகியவற்றை இங்கு முறைப்படுத்திக் காணலாம்.

1.1.1.1 மலையின மக்களும் மத்தளமும் :[தொகு]

மலையின் மக்களிடையே தோலிசைக் கருவிகள் அவர் தம் வாழ்வோடு ஒன்றிணைந்து விளங்குகின்றன. விலங்குகளை ஒட்டவும், வேட்டையாடவும், விலங்குகளிடமிருந்து தங்கன்ௗ யும் தங்கள் குடியிருப்புக்களையும் காத்துக் கொள்ளவும் உரத்து வாசித்துக் கொள்கின்றனர். இருளர்கள், கோத்தர்கள் ஆகியோரிடம் மத்தளம் எனும் இசைக்கருவி ஒரே வடிவம் உடையதாகவே விளங்குகிறது. இருளர்கள் மத்தளத்தைபொரெ, பெரெ என்றெல்லாம் அழைக்கின்றனர். இரு மத்தளங்கள் இணைந்த நிலையில் பயன்படுத்துவது இம் மலையின மக்களிடையே வழக்கமாக உள்ளது. இரு வேறு ஒலிப்பு முறை தரத்தக்கவையில் ஒன்றினை 'கும்பொரெ” என்றும் மற்றொன்றினைச் சிம்ள பொரெ” என்றும் கூறு கின்றனர்.26 இவை அவற்றின் ஒலிப்பு முறையால் பெயர் பெற்றுள்ளன.

1. 1. 1. 1. 1 செய்முறை :[தொகு]

தோலிசைக் கருவிகளில் இரு புற முழவு என்னும் பிரிவில் அமையும் மத்தளம் செய்யும் முறையினைக் காணலாம். மரத்தால் அல்லது தகர உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட உருளை வடிவத்தின் இருபுறங்களும் பதப்படுத்தப்பட்ட தோல்களால் கொண்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இரு புற இணைப்பின் ஒரப்பகுதிகள் தோலிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட கயிறுகள் கொண்டு இணைத்துக் கட்டப்பட்டிருக்கும். கடைமான், புள்ளிமான், காட்டு ஆடு, மாடு ஆகியவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் தோல்களைப் பதப்படுத்தி மத்தளத்திற்குப் பயன் படுத்துகின்றனர். 1. 1. 1. 1, 2 இயக்குமுறை: இடப்புறக் கையால் இடப்புற மார்பின் பக்க வாட்டில் மத்தளத்தை அணைத்து, ஒரு புறத்தே இரு கைவிரல்களாலும் வாசிப்பர். முழவுப் பகுதிகளுக்கு மேற்பகுதியில் கட்டட்டட்ட கயிற்றின் வழியே இடப்புறத் தோளில் மத்தளம் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும். மத்தளத்தை அணைத்துள்ளவாறு வாசிக்கும் கை விரல்களிலிருந்து எழும் தாள இசை உரத்த தன்மை யின்றியும் வலப்புறக் கை விரல்களால் வாசிக்கும் தாள இசை உரத்த தன்மை வாய்ந்ததாகவும் விளங்குவது இயல்பு. கோத்தர்கள் கொண்டுள்ள இரு மத்தளங்களில் ஒன்றான குப்பர் தரும் "தாள நடை ட்டேட் டே டுபுக்கு டுப்பே' என்பதாகும்.27 கின்வர் தரும் தாள நடையி,ை "டின் டேக் டக்ன் டேக்" என்று சொல்லிக் காட்டுகின்றனர். இருளர் கொண்டுள்ள கும் பொரெ:

 • கும் தா கும் தா

கும் தா கும் தா" என்றும் சிம்ள பொரெ: "சட் டை ஜெட் டா சட் டை ஜெட் டா” என்றும் தாள நடைகள் தருகின்றன, மேலே கூறப்பட்டுள்ள மத்தளம் (பொரெ) வாசிப்பு நடைகள், கோளிக்கரை இருளர்களிடம் பெறப்பட்டவை ஆகும். அம்மக்கள் வாசித்துக் காட்டிச் சொல்ல ஆய்வாளரால் அவை உணரப் பெற்றவை ஆகும். - பொக்காபுரம் இருளர்கள் வாசிக்கும் இசைக்கருவிகளின் வாசிப்பு நடைகளை வாயினால் சொல்லிக் காட்டத் தெரிந்திருக்க கவில்லை. மாறாக, இசைக் கருவிகளின் வழியே மட்டுமே நடைகளை உணர்த்திக் காட்டும் திறன் பெற்றுள்ளனர். வாய் வழியே வாசிப்பு நடைகளைச் சொல்லிக் காட்டும் அளவுக்குத் திறன் பெற்றிருக்கவில்லை. குன்னுரர் வட்டத்தில் உள்ள மூப்பக்காடு என்னும் ஊர் இருளர்கள் ஜிப் ஜிபிக்கா ஜிபிம் ஜிப் ஜிபிக்கா ஜிபிம், என்றவாறு மத்தளத்தில் நடை வாசிக்கும் முறையினை வாய் வழியே சொல்லிக் காட்டு கின்றனர். 31 மத்தளம் வாசிக்கும் முன் கோத்தர், இருளர் ஆகியோர் முன் நட்வடிக்கையினை மேற்கொள்கின்றனர். தோல் பகுதி விரைப்பாக இருக்குமானால் நாதம் இனிமையாக வும் ஒலிப்புத்தன்மை கூடியதாகவும் அழையும். எனவே மத்தளம் வாசிப் போர் தம் மத்தளக் கருவிகளின் தோல் பகுதியினைச் சூடு படுத்திக் கொள்ளவேண்டி அடிக்கடி நெருப்பில் அனல் தைக்குமாறுசெய்து கொள்கின்றனர்.

1. 1. 1. 1. 3 செப்பனிடும் முறை[தொகு]

மத்தளத்தின் தோல் பகுதி உடைபட்டாலோ, வெடிப்பு ஏற்பட்டாலோ, அல்லது தெறித்துப் பிறவு ஏற்பட்டாலோ வேறு தோல் பொருத்திக் கொள்கின்றனர். நாட்டுப்புறங்களில் தோலிசைக் கருவியில் வெடிப்பு ஏற்படின் சேங்கொட்டைப் பால் கொண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்ட இடத்தை மூட்டிக் கொண்டு வாசிப்பர். சில வேளைகளில் மெல்லிய நரம்பு அல்லது நூல் கொண்டு தைத்துப் பின் வளையங்களில் இணைத்து வாசிப்பது வழக்கம். இங்குத் தோலுக்குப் பஞ்ச மில்லை. மலைப் பகுதியாகையால் தோல் அடிக்கடிக் குளிரில் பதம் இழந்து விரைப்புக் குறைந்து தொய்வுபட்டு விடுகிறது. நாட்டுப்புறங்களில் வெப்பம் மிகுதியாகையால் விரைப்பு அடிக்கடிக் கூடி விடும் என்பதற்காக இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கயிறுகளைத் தொய்வுபடுத்திக் கொள்வதை நேரில் காண முடியும். மலையின மக்கள் இரண்டு மத்தளங்கள், இரண்டு தம்பட்டைகள் கொண்டு வாசிப்பது வழக்கம். எனவே இரண்டில் ஒன்று பழுதானால் பாதகமில்லை. உடனுக்குடன் செப்பனிட்டுக் கொள்ள வேண்டிய தேவைகழும் இல்லை. குடியிருப்புக்களுக்கு அருகிலேயே இவர்களின் வாசிப்பு நிகழ்வுகள் பெரும்பாலும் அமைவதால் பழுதேற்படின் குடியிருப்புகளிலிருந்து வேறு ஒன்றை எடுத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். சேங்கொட்டைப் பால் போன்ற ஏனைய பொருட்கள் கொண்டு உடனுக்குடன் செப்பனிட்டுக் கொள்ளும் தேவை இவர்களிடம் ஏற்படவில்லை.

1. 1. 1, 2. மலையின மக்களும் தம்பட்டையும்[தொகு]

தோலிசைக் கருவியான 'தம்பட்டை" எனும் இந்த ஒரு புற முழவுக் கருவி அடிகுச்சிகள் கொண்டு தொலை தூரம்கேட்குமளவுக்கு வாசிக்கக் கூடியதாகும். மத்தளத்தைப் போலவே இக் கருவியும் இம் மக்களின் வாழ்வோடு தொடர்பு கொண்டு விளங்குகிறது. மலையின மக்கள் அனைவராலும் அதாவது ஆடவர்கள் அனைவராலும் தோலிசைக் கருவிகள் எளிதாக வாசிக்க முடிகின்றது.

1 1. 1. 2. செய்முறை:[தொகு]

ஒரு புற முழவு வகையில் வைத்துக் காணக் கூடிய தோலிசைக் கருவி தம்பட்டை ஆகும். இரண்டு சாண் அளவு குறுக்கு வட்டம் கொண்ட ஒரு இரும்பால் ஆன வளையத் திலோ அல்லது மரத்தாலான வளையத்திலோ ஒரு புறம் இழுத்துக் கட்டப்பட்ட தோலிசைக் கருவியின் மறுபுறம் கயிறுகளால் பின்னப்பட்டிருக்கும், கயிறுகள் தோலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது (வார்) ஆகும். தோல்கள் கடை மான், புள்ளி மான், காட்டு ஆடு, மாடு ஆகியவற்றிலிருந்து எடுத்தும் பதப்படுத்தப்பட்டதாக அமையும்.

1. 1. 1, 2, 2. 1 இயக்கமுறை:[தொகு]

- *டண் டண் டண் டண் டண் டண்’ என்றும்? "ஜட் ஜெண்டே ஜட் ஜெண்டே என்றும்3 *ஜெட்டடே ஜெண்டே - ஜெட்டடே ஜெண்டே என்றும் பல நடைகளில் தம்பட்டை வாசிக்கப்படுகிறது. மத்தளத்தைப் போலவே தம்பட்டை இடப்புறத் தோளில் கட்டித் தொங்க விடப்பட்டிருக்கும். இடப்புற மார்பின் பக்க வாட்டில் தம்பட்டையின் முழவுப் பகுதி தெரியுமாறு இடப்புறக் கை அணைப்பில் வைத்து இரு கை விரல்களின் பிடிப்பில் இரு குச்சிகள் கொண்டு இது இசைக்கப்படும். இடப்புறக் கைக்குச்சி தட்டையாக இருக்கும். இக்குச்சிகள்இரண்டும் இரண்டுச் சாண் அளவு நீளமுண்டயவையாக அமையும். இடப்புறக் குச்சி ஒலிப்பு முறை உரத்த ஒலி அற்று விளங்கும். உருண்டைக் குச்சி உரத்த ஒலி தரத்தக்கதாக அமையும் தம்பட்டையின் ஒலிப்பு முறையில் சுதி கெடாமல் மேல் நிலை, அடி நிலை என்று கொள்ளுமளவுக்கு உருண்டைக் குச்சியின் உரத்த நிலை வாசிப்பும், தட்டைக் குச்சியின் மென்மை நிலை வாசிப்பும் அமைவதை உணர்ந்தறியலாம். மத்தளத்தைப் போல இதனை வாசிப்போர் அடிக்கடி நெருப் பில் அனல் தைக்குமாறு செய்து கொள்கின்றனர். கோத்தர்கள், டட்டிக்குடிட் டிக்கே டாட்டிக்குடிட் டிக்கே" என்று தம்பட்டையில் நடைகள் வாசிக்கின்றனர்.

1.1.1,2.3. செப்பனிடுதல்[தொகு]

தம்பட்டையின் தோல் பகுதியில் ஒட்டை அல்லது விரிசல் ஏற்படுமாயின் தோல் பகுதினய எடுத்து விட்டு வேறு தோலினைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். இவர்களது தம்பட்டைக்குத் தோல் அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்வதை விட வாசிக்கப் பயன் படுத்தும் அடி குச்சிகள் அடிக்கடி மாற்றிக் கொள்ளப்படு கின்றன. தோலில் விரைப்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டி முழவுப் பகுதியின் பின்புறத்தே பின்னப் பட்டிருக்கும், கயிறு களை இழுத்துக் கட்டிக் கொள்கின்ற முறையும் சில் வேளைகளில் காணப்படுகிறது.

1. 1.1. 3 மலையின மக்களும் தோல்பானைத் தாளிக் கருவியும்:[தொகு]

மண், மரம், உலோகம் ஆகியவற்றால் இன்சக் கருவிகள் செய்யப்படுகின்றன. மண்ணாலான இசைக் கருவி தோல் பானைத் தாளக் கருவி ஆகும். இதலைக் "கடிமெ’ என்று இருளர்கள் அழைக்கின்றனர். நீலகிரி மலையில் காணப்படும் இசைக் கருவிகளும் மண்ணாலும் தோலாலும் இணைத்துச் செய்யப்பட்ட இந்த “கடிமெ" இசைக்கருவி குன்னூர் வட்டத்தில் உள்ள குஞ்சப்பனை, கோளிக்கரை, செம்பனாரை, மூப்பக்காடு, கொலக்கம்பை ஆகிய பகுதிகளில் வாழும் இருளர்களிடம் மட்டுமே காணப்படுகிறது.

1. 1. 1. 3. 1. செய்முறை[தொகு]

மண்ணாலான குடம் போல் வடிவம் பெற்றுள்ள இக் ’கடிமெ’ இருபுறமும் வாய்ப் பகுதிகள் அமைந்திருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. பின்னர் சுடப்பட்டு எடுக்கப்படுகிறது. இதன் இரு புற வாய்ப் பகுதிகளிலும் பதப்படுத்திய தோல்கள் கொண்டு ஒட்டப்பட்டு தோல் கயிறுகளால் மண் குடப் பகுதிகளின் மேல் இழுத்துப் பிணைத்துக் கட்டப்படுகின்றது. தோளில் தொங்கவிட்டுக் கொண்டு வாசிப்பதற்கேற்ப தோல் கயிறும் அமைக்கப்படுகிறது. ஏனைய தோலிசைக் கருவிகளின் தோல் பகுதியை அடிக்கடிச் சூடுபடுத்திக் கொள்வது போல இதையும் செய்து கொள்கின்றனர்.

1. 1. 1. 3, 2. இயக்கு முறை[தொகு]

[["குண்டக் குண்டக் குண்டக் குண்டக்" என்றும்]]37

[[னக்கு னக்கு னக்கு னக்கு "டுன்னுக்கு டங்க் முன்னுக்கு டங்க்' என்றும்]] 38 [["குஞ்சனுக்குஞ் சனுக் குஞ்சனுக்குஞ் சனுக்’ என்றும்]]39 பல வித நடைகளில் "கடிமெ வாசிக்கப்படுகின்றது. கை விரல்களால் வாசிக்கப்படும் இத் தோல் பானைத் தாளக் கருவி தோளில் தொங்க விட்ட நிலையில் வாசிக்கப்படுகிறது, இருபுறத்தேயும் இது வாசிக்கப்படுகிறது.

1. 4. 1. 3, 3: செப்பனிடும் முறை[தொகு]

மண் குடத்தில் விரிசல் கோடுகள் ஏற்படின் ஒலிப்பில் தரமிருக்காது. எனவே வேறு ஒரு குடத்தில் தோல்கள் போர்த்திக் கட்டப்படுகிறது. ஏனைய இசைக் கருவிகளினூடே இணைந்து வ்ர்சிக்கக் கூடியதாகும் இது. உடனுக்குடன் வாசித்தாக வேண்டிய சூழ்நிலை தேவையில்லை என்பதால் விரிசல் பகுதியில் ஏதேனும் செப்பனிட்டு ஒட்டுதல் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளும் நிலை ஏற்ப்டவில்லை, . . . "

1. 1. 1. 4 மலையின மிக்களும் குரல் வாத்தியமும்[தொகு]

இருளர்களால் பீக்கி என்றும், கோத்தர்களால் "கொலு என்றும் அழைக்கப்படும் குரல் வாத்தியம் குழலிசைக் கருவி ஆகும். மரத்தாலான இக்குழலிசைக் கருவியின் ஒலிவெளிக் கிண்ணங்கள் (கோத்தர் இனமக்கள்) உலோகங்களால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மரத்தாலான ஒலிவெளிக் கிண்ணத் திலிருந்து வெளிப்படும் இசை உலோகத்தாலான ஒலிவெளிக் கிண்ணத்திலிருந்து சற்று வேறுபட்டுக் கேட்க இனிமையாகவும் மென்மையாகவும் அமைகிறது.

1. 1. 1, 4, 1 செய்முறை[தொகு]

முழங்கை அளவு நீளம் கொண்ட இக்குழல் இசைக் கருவி மரத்தால் செய்யப்படுகிறது. ஒரு புறம் அகன்றும் வரவரக் குறைந்தும் மறுபுறம் அமையும். இக் குழலின் அகன்ற குழல் பகுதியில் ஒரு ஒலி வ்ெளிக் கிண்ணம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். மறுபுறம் வாயில் வைத்துக் காற்றைச் செலுத்தி வாசிக்கப் படுவதாகப் புல்லால் அமைந்த ஒரு பொருள் செருகப் பட்டிருக்கும். புல்லால் அமைந்த பொருளுக்கும் குழல் பகுதிக்கும் இடையே பறவை இறகின் வெண்மையான குழல் பகுதி அமைந்திருக்கும். பறவை இறகுகளின் வெண்மையான குழல் பகுதிக்கும் மரத்தால் செய்யப்பட்ட குழல் பகுதிக்கும் இடையே ஒரு வட்ட உலோகத் தட்டு ஒன்று பொருத்தப் பட்டிருக்கும். இப்போது புழக்கத்திலுள்ள ஐம்பது காசு நாணயம் போல அது வடிவம் பெற்றிருக்கும். இது மரத்தாலான குழல் பகுதிக்கும் வாய்ப் பகுதியில் வைத்து வாசிக்கும் புல் குழல் பகுதிக்கும் இடையே அமைக்கப் பட்டிருக்கும் புல் குழல் பகுதியை உதட்டில் வைத்து வாசிப்பதற்கு ஆதாரமாக இந்த வட்டத் தட்டு துணை செய்கிறது. ஒலி வெளிக் கிண்ணம் பொருத்தப்பட்ட பகுதிக்கும் குழல் பகுதிக்கும் இடையே பொருத்திக் கொள்வதற்கு ஏற்றாற் போல குரல் வாத்தியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சில இடங்களில் ஒலிவெளிக் கிண்ணத்திற்கும் குழல் பகுதிக்கும் பிரித்துப் பொருத்துவதற்கான வாய்ப்பின்றி ஒரு மரத்திலிருந்து கடைந்தெடுக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

1. 1. 1. 4. 2 இயக்குமுறை:[தொகு]

மரக்குழல் பகுதியில் ஐ ந் து துள்ைகள் இமைக்கப் பட்டிருக்கும். குழலிசைக் கருவியைக் கையால் பிடித்து வாயில் வைத்துத் துளைகளைக் கை விரல்களால் அடைத்தும், விடுத்தும், மூச்சு இழுத்து வாசிக்கின்றனர். நாட்டுப்புறங்களில் ஒத்தூதிக் குழலிசைக் கருவி என்று ஒன்று உண்டு. இதனை வாய் வழியே காற்றினைக் கொடுத்து ‘ம் . . ம் . . ம் . . ம்’ எனத் தொடர்ந்து ஒரியல்பு இசை தருமாறு இயக்குவர். இதனைக் கை விரல்கள் கொண்டு துளைகளை அடைத்தும் விடுத்தும் செய்வதில்லை. இக் குழலிசைக் கருவியை வாசிப்போர் தொடர்ந்து இசைக்குமாறு செய்யவேண்டி வாய்ப் பகுதியில் காற்றைச் சேமித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து குழலுக்குள் செலுத்துவர். ஒத்துTதிக் குழல் வாசிக்கும் கலைஞர்களின் வாய் புடைத்திருப்பது போலவே இடைவிடாது கை விரல்களால் வாசிக்கும் கலைஞர்களின் வாயும் புடைத்திருக்கும் நீலகிரி மலையின

 • லாலி லாலில்லே லே

லாலி லாவில்லே லே40 என்றவாறு தொடர்ந்து சந்த அமைப்பினைத் தருவதாகக் கலைஞர்கள் இசைப்பது வழக்கம்.

 • கேல்" இசைக் கருவியில் "லலாலி லாலிலி லாலே

லலாலி லாலிலி லாலே"4 என்று இசை நடை அமைந்திருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். கோளிக்கரை இருளர்கள் வெவ்வேறு பாடல் மெட்டுக்களைத் தாம் ஆடும் ஆட்டத்திற்குக் குரல் வாத்தியம் கொண்டு வாசிக்ன கின்றனர். இக்குரல் வாத்தியம் வாசிக்கத் தொடங்கும் முன் வாயின் எச்சிலைச் செலுத்தி ஒலிவெளிக் கிண்ணம் வரை அமைந்துள்ள குழல் பகுதியை ஈரப்படுத்துவது வழக்கம். புல் குழல் பகுதி ஈரத்தில் தோய்ந்தாலன்றி நல்ல நாதம் தராது. அவசரமாக வாசிக்க நேரின் தண்ணீரையேனும் ஊற்றிக் குழல் உறுப்புகளை ஈரப்படுத்துவது உண்டு.

1.1. 1. 4, 3 செப்பனிடும் முறை:[தொகு]

இக்குழலிசைப் பகுதிகளான புல் குழல் பகுதி நூலால் சுற்றப்பட்டுப் புல் குழல் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பறவை இறகின் குழல் பகுதி, வட்டத்தட்டு, குழாய்ப் பகுதியில் பொருத்தும் சிறு குழல் பகுதி, குறுகிய நிலையில் தொடங்கி வர வரப் பெருத்துள்ள ஐந்திலிருந்து ஏழு துவாரங்கள் வரை கொண்டமைந்த குழல் பகுதி, குழல் பகுதியில் பொருத்தப் பட்டுள்ள ஒலிவெளிக் கிண்ணப் பகுதி ஆகிய உறுப்புகள் கொண்டு செய்யப்பட்ட இக்குரல் வாத்தியத்தில் பழுது ஏற்படின் பழுது ஏற்பட்ட பகுதியை மட்டும் மாற்றிக் கொண்டு வாசிக்கின்றனர்.

1.1.1.4.6 மலையின மக்களும் கொம்டி இசைக்கருவியும்:[தொகு]

மூன்று பிரிவுகளால் இணைக்கப்பட்டு, அரை வட்ட வடிவமான அமைப்புக் கொண்ட குழலிசைக் கருவி கொம்பு ஆகும் என்று கோத்தர் கூறும் கொம்பு இசைக் கருவியின் ஓசை நீலகிரி மலையின மக்கள் பயன்படுத்தும் ஏனைய இசைக் கருவிகளின் ஒலிப்புச் சக்தியை விடக் கூடுதலானது. மலை முகடுகளில் நின்று கொண்டு வாசித்து அடுத்த மலையில் வாழும் தம் தோழர்களைக் கூவி அழைத்திட இது பெரிதும் துணையாக இருந்திருக்கிறது. இன்று இவ்வழக்கம் குறைந்து காணப்படுகிறது.

1. 1. 1. 4. 1 செய்முறை:[தொகு]

வெண்கல உலோகத்தால் செய்யப்படும் இக் கருவி குறுகிய நிலையில் தொடங்கி வர் வரப் பெருத்த நிலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது மூன்று முழத்திலிருந்து ஐந்து முழம் வர்ை நீளம் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். உள்ளங்கை அளவாக ஒலி வெளிக் கிண்ணத்தின் வெளிப்புறக் குழல் பகுதி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அரை வட்ட வடிவமாக வளைக்கப்பட்டுப் பட்டறைகளில் வார்த்தெடுக்கப்படும். இக் குழல் பகுதியின் மூன்று பிரிவுகளின் இணைப்புகளில் வேலைப் பாடுகள் அமைந்த தகடுகள் வெளிப்புறத்தே அமைக்கப் பட்டிருக்கக் காணலாம். இது மூன்று கிலோவிலிருந்து ஐந்து கிலோ வரை எடையுள்ளதாக இருக்கும். வாயில் வைத்து வாசிக்கும் கொம்பின் பகுதி, உதடுகள் அமைந்து காற்றை வெளிச் சிதறாமல் குழலுக்குள் செலுத்தும் அளவுக்கு வசதியாகப் பிறை போலச் செய்த இரண்டு வடிவப் பொருள்களால் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

1.1.1.4.2. இயக்கு முறை:[தொகு]

இக் கொம்பிசைக் கருவியில். அடி வயிற்றிலிருந்து மூச்சி. ழுத்து, வாய்ப் பகுதியில் காற்றைச் சேமித்து வைத்து உதடுகள் அதிரக் காற்றை அழுத்தமாகச் சிதறிச் செலுத்துவர். குரல் வாத்தியத்தில் உதட்டின் வழியே காற்றைச் சிதறாமல் குழல் பகுதிக்குள் செலுத்துவர், இயக்குமுறைகளில் இந்த வேறுபாடு. கள் இரு குழலிசைக் கருவிகளுக்கும் இடையே அமைகின்றன,

வளைந்த பகுதிகளைப் பிடித்து வானத்தைப் பார்த்த நிலையில் ஒலிவெளிக் கிண்ணப் பகுதி அமையக் கொம்பு வாசிக்கப்படும். குரல் வாத்தியம் போல் மூச்சு விடாமல் வாசிப்பது இதில் இல்லை. மாறாக, ஒரே மூச்சில் . 'குளு குளு குளு ஊய்ய் குளு குளு குளு ஊய்ய்”42 என்று வாசித்து விட்டு அமைவர். குரல் வாத்திய ஒலிக்கு இடையே இடையிடையே ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை கொம்பு வாசிப்பது வழக்கம். கொம்பு இசைக் கருவி, மத்தளம், மற்றும் தம்பட்டை வாசிக்கும் கலைஞர்கள் இருவராக இணைந்த நிலையில் வாசிப்பது போலவே கொம்பு இசைக் கருவி வாசிப்போரும் இருவராக இணைந்து வாசிக்கின்றனர். யானைபிளிறும் முழக்கமும் இக்கொம்பின் ஒசையும் ஒருமித்திருக்க உணரலாம்.

1.1.1.4.3. செப்பனிடும் முறை:[தொகு]

கொம்பு இசைக்கருவி வெண்கல உலோகத்தால் கனமுள்ள தாகச் செய்யப்பட்டு இருப்பதால் அடிக்கடி பழுதேற்படும் வாய்ப்பு இதற்கு இல்லை. அவ்வாறு பழுதேற்பட்டால் தங்கள் பட்டறைகளிலேயே செப்பனிட்டுக் கொள்கின்றனர்.

1.1.1.5. கஞ்சக் கருவிகள்:[தொகு]

தோலிசைக் கருவிகளுக்கும், துளை இசைக் கருவிகளுக்கும் துளை நிலையாக அமைபவை கஞ்சக் கருவிகள் ஆகும். கால்மணிக் கச்சம், குமிழ் கொண்ட வட்டத் தகட்டுச் சால்ரா, வட்டமணித் தட்டு ஆகிய இசைக் கருவிகள் கோத்தர். கள் ஆடும் ஆட்டங்களில் மட்டுமே பரவலாகக் காண முடிகிறது. கோத்தர் இன மக்களிடம் கொல்லம் பட்டறை ஒன்று அவர் தம் குடியிருப்புகளில் கட்டாயமாக அமைந்திருப்பது இங்கு எண்ணுதற்குரியது.


1.1.1.5.1. கால் மணிக்கச்சம்[தொகு]

1.1.1.5.1. கால் மணிக்கச்சம் 48 கீறலிடப்பட்ட உருண்டை வடிவம் ஒரு சிறு மணியை உட் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மணியும் கயிறுகளால் கோவை செய்யப்படுவதற்கேற்ப ஒரு துளையுள்ள இணைப்பு ஒன்றுடன் விளங்கும். இரண்டு அடியிலிருந்து ஐந்து அடி வரை மணிக் கோவை செய்யப்பட்டுக் கால்களில் கட்டிக் கொள்ளும் இது கால் மணிக் கச்சம் ஆகும். ஒவ்வொரு மணிக்கும் இடையே சிறு சிறு இடைவெளிகள் அமைகின்றன. இவ் விடைவெளிகள் மணிக்கு மணி இடித்து ஒலி தருவதற்கு வாய்ப்பாக அமைகின்றன. காலடி வைப்புகள் செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும் தாளத்தை உணர்த்துமாறு ஒலி தரத்தக்க கால் மணிக்கச்சம் இரு கால்களிலும் கட்டிக் கொண்டு ஆடப்படுவது இயல்பு. பெண்கள் கால் மணிக் கச்சம் கட்டி ஆடுவது மரபில்லை.

1.1.1.5.2 வட்டத்தகட்டுச் சால்ரர்:[தொகு]

இது இரும்பு, வெண்கலம் ஆகிய உலோகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிலிருந்து செய்யப்படுகிறது. சிங்கி என்று இதனை நாட்டுப் புறங்களில் கூறுவர். சால்ரா என்று கூறப்படும் இது ஒரே வட்ட வடிவமாக இரண்டு சமதளப் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். இது பட்டறையில் வைத்து உருக்கித் தகடாகத் தட்டிச் செய்யப்படுகிறது. இச் சால்ராவின் நடுப்பகுதி உட்புற மாகக் குமிழ்ந்து இருக்கும். எனவே, வெளிப்புறத்தின் நடுப்பகுதி குவிந்து காணப்படும். இதனை இயக்குவதற்கு ஏற்ப இவ். விரண்டு குமிழ்ப்பகுதிகளின் நடுவில் உள்ள துளை வழியே கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கும்.4 நாட்டுப்புறங்களில் சிங்கி சம கன்முடையவையாக விளங். கும். சுதிக் குறைவு ஏற்படாதவாறு விளங்க இக்கவனம் மேற் கொள்ளப்படுகிறது, மலையின மக்கள் பயன்படுத்தும் இந்த வட்டத் தகட்டுச் சால்ராவில் இவ்விதக் கவனம் மேற்கொள்ளப் படுவதில்லை.

தம்பட்ட்ைட இசைக் கருவியில் தட்டைக்குச்சி, உருண்டைக் குச்சி ஆகியவை கொண்டு வாசிக்கும் முறையில் சற்று வளர்ச்சி நில்ை காணப்படுகிறது. வேறுபட்ட ஒலிகளை ஒரே இசைக் .. கருவியில் வேறுபட்ட குச்சிகளைக் கொண்டு இவர்களால் இயக்கிட முடிகிறது. நாட்டுப்புறங்களில் தப்பு இசைக்கருவியினைத் தம்பட்டை என்றும் கூறுவர். தப்பு இசைக்கருவியாளர்கள் மஞ்சி விரட்டுக்கு ஒரு தாள நடை, சாமி ஆட்டத்திற்கு வேறு தாள நடை, சாவு நிகழ்வுக்கு மற்றொரு தாள நடை எனப் பல்வேறு தாள நடைகளை இரண்டு குச்சிகள் கொண்டு வாசிப்பர் - நாட்டுப்புறத் தப்பு இசைக் கலைஞர்களுடன்46 ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில் மலையின மக்களின் தம்பட்டை இசைக் கருவியின் தாள நடை இன்னும் வளர வேண்டியுள்ளது. குரல் வாத்தியம் இசைக்கின்ற திறன் இம்மக்களிடையே போற்றுதற்குரிய ஒன்றாக விளங்குகின்றது. துளைகளைக் கைவிரல்களால் அமைத்தும் விடுத்தும் வாசிக்கும் முறையில் இன்னும் வளர்ச்சி பெறவில்லை. வாசிக்கும் விரல்கள் இருப்பிடத்திலிருந்து வெவ்வேறு துளைகளுக்கு நகர்த்தி வைக்கப் படுவது குறைவாக இருக்கிறது. கை விரல்கள் நகர்த்தப்படும் நிலை வளரும்போது குழல் துவாரங்களில் வளர்ச்சிநிலை ஏற்படும். ஆட்டத்திற்கு வாசிக்கப்படும் இசை நடையிலிருந்து சமயச் சட்ங்குகள், சாவுச் சடங்குகள் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு வாசிக்கும் நடையில் வேறுபாடு இருக்கிறது. ஆட்டத்தின்போது வாசிக்கப்படும் தாள நடை முறையான வேகநடையில் அமையும். சடங்கு முறைக்கு ஆட்டம்இன்றி இசைக்கருவிகள் மட்டும் முழக்கிடும் இசைநடை முறையான வேக நடையில் தாளம் அமையாது. இழுத்துப்பாடும் முறையில் அமையும் தொகையறா போல தாள நடை இழுத்தவாறு அமைதியூாக அமையும். நாட்டுப்புறங்களில் உள்ளது போல இங்கும் இசைக்கருவிகளின் முழக்கங்கள் உரத்து ஒலிக்கப்படுகின்றன. இம்மலையின் மக்களிடையே தனித்தனிப் பேச்சு மொழிகள் உள்ளன. எனினும் இவர்களிடம் ஆட்டப்ப்ாடல்கள் கிடைக்கப்பெற வில்லை. தோடர்களிடம் இசைக்கருவிகள் இல்லை. எனவே அவர் தம் ஆட்டங்களின் போது பாடல் பாடிக்கொண்டு ஆடுகின்றனர். தோடர்களைத் தவிர்த்த பிற கோத்தர், இருளர் ஆகியோரிடம் ஆட்டப்பாடல்கள் காணப்படவில்லை. இசைக் கருவிகள் ஆட்டத்தின் போது தொடர்ந்து உரத்த நிலையில் வாசிக்கப்படுவதால் ஆட்டத்தின் போது பாடிக் கொள்ளும் ஆட்டப் பாடல்கள் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இவர்களிடம் குறைந்துள்ளன. இளைஞர்கள் இன்று தோலிசைக் கருவிகளை வாசிக்க முன் வரும் அளவுக்கு துளை இசைக் கருவிகளை இயக்க முன்வருவதில்லை. தாள இசைக்கருவிகளை விடக் குழலிசைக் கருவி. களை வாசிக்க அதிகப் பயிற்சி அவசியப்படுகிறது. சிறுவர்கள் ஒரு வகைப் புல்லிலிருந்து, எடுக்கப்பட்ட ஒரு குழலைக் கொண்டு இடைவிடாது விாயில் சேமித்து வைத்துள்ள காற்றைச் சீராக வெளிப்படுத்தி வாசிக்கின்றனர். பின்னரே குரல் வாத்தியம் வாசிக்கவும் அறிகின்றனர். சிறுவர்கள் தற்போது பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன்ர். குழலிசைக் கருவியைப் பழகிக் கொள்ளும் வாய்ப்புக்களும் இளைஞர்களிடையே இன்று குறைந்து வருகின்றன. மேலும் இசைக் கருவிகள் செய்முறை, இயக்குமுறை, செப்பனிடும் முறை ஆகிய முறைகளும் முன்பிருந்த அளவுக்கு வளராமல் உள்ளன. கஞ்சக் கருவிகள் அண்மைக் கர்லங்களில் கோயில் பூசைக்காகப் பயன் படுத்தும் நோக்கில் வந்தவை ஆகலாம். பின்னாளில் இக்கஞ்சக் கருவிகள் ஆட்டத்திற்கு வாசிக்கப்படும்ஏனைய இசைக்கருவிகளுட்ன் இணைந்துள்ளன. இக்கஞ்சக் கருவிகளை இயக்குவோர் பெரும்பாலும் சிறுவர்களாகவே உள்னனர். இசையும் இசைப்பு முறையும்: நீலகிரி மலையின மக்களிடையே விளங்கும் இசைக் கருவி களின் செய்முறை, இயக்கு முறை, செப்பனிடும் முறை ஆகிய முறைகளை வைத்து இவர் தம் இசை மரபினப் பொதுமைப் படுத்திக் காண முயற்சிக்கலாம். ஒரு வட்டாரத்தின் மரபு அருகிலுள்ள வட்டாரங்களிலும் விளங்குவது தாக்கக் கொள்கையின் அடிப்படையின் இயல் பாகும். இசை மரபினைக் காணும் பொருட்டு இம்முறைகளைக் கொண்டும், இசை விளங்கும் முறைமைகளைக் கொண்டும், ஒருவாறு கணிக்கலாம். இசை மரபினைக் காண இசை உருவாக்கப்படும் கருவிகளையும், அவ்விசைக் கருவிகளிலிருந்து வெளிப்படும் இசை முறைகளையும் அறிவது துணை நல்கும். கனடமான் தோல், புள்ளி மான் தோல். காட்டு ஆட்டுத் தோல், மாடு ஆகியவற்றிலிருந்து தோலிசைக் கருவிகளைச் செய்து கொள்ளும் முறை கோத்தர், இருளர் ஆகிய இரு இனத்தவர்களிடமும் விளங்குகிறது. - - - ஆட்ட அசைவு முறைகளுக்கேற்ப இசைக்கப்படும் தாள இசையும், குழலிசையும் பெரும்பாலும் ஒத்திசைத்திருக்கக் காணமுடிகிறது. தோலிசைக் கருவிகளை அடிக்கடி சூடுபடுத்திக் கொண்டு வாசிக்கும் முறை, தோளில் தொங்க விட்டுக் கொண்டு தோலிசைக் கருவிகளை இயக்கும் முறை ஆகிய முறைகள் இவ்வின மக்களிடையே ஒருமித்திருக்கக் காணமுடிகிறது. குழ லிசைக் கருவி, தோலிசைக் கருவி ஆகிய இசைக்கருவிகளின் வடிவ அமைப்புக்களும் ஒருமித்த நிலை கொண்டிருப்பதனை அறிய முடிகிறது. தோலிசைக் கருவிகள் மட்டும் இயக்கப்படுவது இவ்வின மக்களிடையே மரபல்ல. மாறாகத் தோல் இசைக் கருவிகளான மத்தளம், தம்பட்டை ஆகியவற்றோடு துளை இசைக் கருவிக் கான குரல் வாத்தியமும் (பீக்கி) இணைந்த நிலையிலேயே இசைக்கப்படுவது மரபாகும். ஆட்ட நிகழ்வின் போதோ, ஆட்ட நிகழ்வு அல்லாத போதோ மேற்கூறிய இசைக் கருவி களின் இணைவு நிலையிலேயே இசைக்கப்படுவது இவ்வினத் தார் மரபாக உள்ளது. இசைக் கருவிகளை இயக்கும் இசைக் கருவியாளர்கள் ஆடவர்களாகவே இருக்கின்றனர். ஆட்டக் கலைஞர்கள் ஆடுகின்ற வட்ட வடவத்துக்குள் நின்ற நிலையில் இசைக் கருவிகளை இயக்கும் இசைக் கலைஞர்கள் விளங்குவர். இவர் கள் ஆடுவது இல்லை. தோலிசைக் கருவிகள் தொடங்கி குழலிசைக் கருவிகள் பின் தொடரும் காலத்திலேயே ஆட்டம் தொடங்கப்படுவது கோத்தர், இருளர் ஆகிய மக்களிடம் விளங்கும் மரபாக அமைகிறது. ஆட்டம் ஆடுவதற்குத் துடிப்பான தாள இசையும், ஆட்டம் அல்லாத வாசிப்புகளுக்கு அமைதியான இழுவை நடையில் அதாவது காலப் பிரமாணம்" என்று செவ்வியல் இசையாளர் கூறும் கால இடை, வெளிப்பாடு செய்த நிலையில் தாள இசை நடை வாசிப்பும் அமைவது மரபு. “ஒவ் ஒவ் ஒவ்’ "ஒவ் ஒவ் ஒவ்’ எனும் இசைக்குறிப்பானது கலைஞர்கள் ஆடும் ஆட்டம் ஒரு துடிப்பு நிலை (get up) எய்துவதற்காக அமைகிறது. மேலும் அதனை ஒரு (code word) குறிப்புணர்த்தும் சொல்லாகவும் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். நாட்டுப்புறங்களில் முன்பாட்டாளர், பின் பாட்டாளர் என உள்ளனர். முன்பாட்டாளர் பெரும்பாலும் ஒருவராகவே விளங்குவர். பின்பாட்டாளர்கள் ஒருவராகவோ, அல்லது பலராகவோ அமைவர். இம்மலையின மக்களிடையே முன் பாட்டாளர், பின்பாட்டாளர் என்ற நிலையினைக் காண முடிகிறது. ஆனால் முன்பாட்டாளர்களும், பின்பாட்டாளர் களும் குழுவினராகவே விளங்குகின்றனர். குழும நிலையிலேயே "ஒவ் ஒவ் ஒவ்' என்று இசைக்கின்றனர். கோத்தர், இருளர் ஆகிய இனத்தவர்களின் ஆடவர்கள் சந்த அமைப்புகளையோ, ஆட்டப் பாடல்களையோ இசைத் துக் கொள்ளும் அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கவில்லை. எனினும், ஓசை அமைப்புகள் சந்த அமைப்புக்களை நோக்கி வளர்ந்து வரும் நிலையினை இசைத்துப் பார்த்து உணர (ւՔւգ Ավ մ. தோடர்கள் ஆடும்போது சந்த அமைப்பும், சந்த அமைப்பினில் அமையும் பாடல் அடிகளையும் இசைத்துக் கொள் கின்றனர். இவ்வளர்ச்சி நிலை ஆடவர்கள், பெண்கள் இரு பாலர்களிடமும் காணமுடிகிறது. இசைக்கருவிகள் இவர்களது ஆட்டங்களில் அமையமாட்டா என்பது இங்கு எண்ணுதற் குரியது. முன்பாட்டு, பின்பாட்டு என்பது குழும நிலையிலேயே அமைகிறது. இது பொதுவான மரபாக இம்மலையின மக்களிடையே காணப்படுகிறது. தோடர்கள் ஒவ் ஒவ் ஒவ்' எனும் இசை அமைப்பினை அவர்தம் அடித் தொண்டையில் இசைக்கின்றனர். இவ்வாறு அடித்தொண்டையில் கரகரத்த குரலில் இசைப்பது ஆண் களிடத்தேயும், பெண்களிடத்தேயும் பொதுவாகக் காணமுடி கிறது. கோத்தர்களும், இருளர்களும் ஒவ் ஒவ் ஒவ்’ என்ற ஒசையமைப்பினை இசைக்கும் போது தொண்டைய்ைத் திறந்து இசைக்கின்றனர். தோடர்களின் அடித்தொண்டை இசைப்பு கோத்தர், இருளர் ஆகியோரின் இசைப்பு முறையிலிருந்து உரத்த நிலையில் அமைந்து வேறுபடுகிறது. ஒவ் ஒவ் ஒவ்' எனும் ஒசையமைப்பு முறை மூன்று இனத்தவரிடமும் காணப் படும் பொது மரபாக அறிய முடிகிறது. இசைக் கருவிகளின் இண்ைவுடன் கோத்தர், இருளர் ஆகிய இரு இனத்தவர்களின் இரு பாலர் ஆட்ட அசைவுக் கூறுகளும் அமைகின்றன. தோடர்கள் இசைக் கருவிகள் இசைக்கத் தெரியாதவர்கள். எனவே தாங்களே ஒசை அமைப்புகள், சந்த அமைப்புகள், ஆட்டப்பாடல்கள் பாடி இசைத்துக் கொண்டு ஆடுகின்றனர். அடித் தொண்டையில் பாடுவதற்கும் வாயைத் திறந்து உரத்துப் பாடுவதற்கும் வேறுபாடு உண்டு. அடித் தொண்டையில் பாடும்போது மட்டுமே குரல் அசைவுகள் செய்து (பிர்கா) இனிமையாகப் பாட இயலும், செவ்வியல் நிலைப்பாடகர்கள் அடித் தொண்டையிலேயே பாடுகிறார்கள் என்பது இங்கு எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாகும்.

1.1.1.8.1 தோடர் இசை நடை:[தொகு]

தோடர்களின் பாடல்களை ஆட்டப் பாடல்கள் என்றும் ஆட்டமல்லாத பாடல்கள் என்றும் வகைப்படுத்துகின்றனர். ஆட்டப்பாடலிசை துள்ளல் நடையில் அமைந்து தாளத்தைப் பளிச்செனக் காட்டுவதற்கு ஏற்ப ஒலிப்பு முறையின் அழுத்தமும், பாடலடி இசைப்பின் இடைவெளிப்பாடும் அமைகின்றமையினை உணர முடிகிறது. "ஹோ ஹோ ஹோ ஹோய் ஹோ ஹோ ஹோ ஹோய் கொலாட் ஒஸ் வோஸ் பணி கொன்னே நோட் நோஸ்ஸஸ் வணி மோத்தத் தோட் ஒத்உற் தி கொணர கேர் ஊட் தி47 "ஆதி மொதலாக வந் தோமே எருமை துணையால் வாழ் வோமே கூட்டாய் இணைந்து வாழ்ந்திடவே கும்பிட்டு எருமையைக் காப்போமே ஹோ ஹோ ஹோ ஹோய் ஹோ ஹோ ஹோ ஹோய்" தோடர் ஆட்டப் பாடல்களில் இசைக்குறிப்புகளான “ஹோ ஹோ ஹோ ஹோய் போன்றவை ஆகாரம், ஏகாரம், ஒகாரம் கொண்டு பெரும்பாலும் அமைகின்றன. ஆட்டப்பாடல்கள் இசைக்குறிப்புகளின் தொடக்கம் கொண்டே பெரும்பாலும் விளங்குகின்றன. தோடர் சமூகத்தாரில் ஆடவர்களும், பெண்களும் பாடும் போது இரு குழுவாக இணைந்து பாடுகின்ற மரபு காணப் படுகிறது. "பின்பாட்டு முறையினை இம்மரபு குழும ரீதியில் உணர்த்துகின்றது. இட்டுக் கட்டிய பாடலிசையிலேயே பாடல்களின் அடிகள் மாற்றப்பட்டுப் பாடப்படும் வழக்கம் இவர்களிடயே காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஒருவர் இறந்தால், முன்பே உள்ள பாடலடியில் அவரது பெயர் மட்டும் மாற்றிய நிலையில் இசைப்பாடலை இசைக்கின்றனர். ஆட்டப் பாடல்களுக்கு ஆட்டமல்லாத பாடல்களையும் தாளக்கூறு மாறாமல் பாடி இணைத்துக் கொள்கின்ற பழக்கம் அண்மைக்காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. "ஓம்க் துக்யட் னோட்ர் நோடும் துக்யஜ் ஜேஷ்" ஒருத்தர் பெற்ற இந்தத் துக்கம் தோடர் சமூகம் கொண்ட துக்கம்* 'தன் கோல்ட் ஆட் அத் னோ ரஷ் ஹாத் உத் துட் ஜாலி"51 "சகோத ரியான உறவு தோழி நமக்கு வேணும் அதுவே நம் இன்பம்’52 "ஒம்/துக்/யட்!னோட்ர்" தன்/கோர்ட்/ஆட் பாடலின் சீர்கள் வேறுபடுவதனால் இசைநடையிலும் வேறு பாடு அமைகின்றது. இரண்டடிப் பாடல்களும், மூன்றடிப் பாடல்களும் ஆட்டமல்லாத பாடல்களில் நிறைய இடம் பெறுகின்றன. ஆட்டப்பாடல்களில் நான்கடி கொண்டு பாடல்கள் அமைகின்றமையினைப் பெரும்பாலும் கவனிக்க முடிகிறது.

1.1.1.8.2 கோத்தர் இசை நடை:[தொகு]

கோத்தர்கள், தோடர்களுக்கும் இசை வாசித்தவர்கள். தங்களது ஆட்டத்திற்கும் இசைக் கருவி கொண்டு இசை வாசிக்கின்றனர். கோத்தர்களிடையே கதைப்பாடல்கள் வேறு ஆட்டமல்லாத பாடல்களும் உள்ளன. ஆட்டப் பாடலிசை யினைக் கால் கூஸ் ஆட் என்னும் ஆட்டமுறையில் கீழ்க்கண்ட மெட்டில் குரலில் (குழல் வாத்தியம்) வாசிக்கின்றனர்.

 • லாலி லாலில்லே லே

லாலி லாலில்லே லே53 இந்தச் சந்த அமைப்பினை இடைவிடாது வாசிக்கின்றனர். * லாலி லாலில்லே லே’ எனும் இச்சந்த அமைப்பினை உச்ச தாளத்திலும், “லாலி லாலில்லே என்பதை கீழ்த்தாளத்திலும் ஆக மாற்றி மாற்றி இசை நடையினை தாளக்கூறில் பிசகு ஏற்படாமல் தொடர்ந்தாற்போல் வாசிக்கின்றனர். இவர்கள் ஆடும் திருகனாட் ஆட்ட முறையில் பெரிய வேறுபாடுகள் ஏதும் இல்லாமல் சிறிய மாற்றங்களுடன்

 • லாலே லே லில்லில்லே லே லாலே லேவில்லில்லே லே°54

என வாசிக்கின்றனர். இங்கே இசைச் சீர்கள் கால் கூஸ் ஆட்ட முறையில் வாசித்த அளவினை சற்றுக் கூடுதலாக அமைந் துள்ளன. "லாலே லே லில்லில்லே லே’ என்னும் மெட்டில் லாலேலே’ என்பதைக் குழலிசைக் கருவியின் வாசிப்பு முறையில் 36 உச்சத்தளத்தில் அமைத்தும், லில்லில்லே லே எனும் மெட்டுக் கூறினைக் குழலிசைக் கருவியில் கீழ்த்தளத்தில் அமைத்தும் மாற்றியமைத்து வாசிக்கின்றனர் பிப்பாலாட் எனும் இந்த ஆட்டமுறைக்கு வாசிக்கப்படும் இசை நடை மூன்று சீர்கள் கொண்டு நான்கு அடிகளாக அமைகின்றது.

 • லாலி லல்லே லீலிலே லாவி லல்லே லீலிலே

லீல்ே லல்லீலே லே ඉහීGබූ බ බීග්ලීබා ශබ*55 கால் கூஸ் ஆட், திருகனாட், பிப்பாலாட் ஆகிய ஆட்.ே முறைகளில் வாசிக்கப்படும் இசை நடைகளில் பெரிய வேறு பாடுகள் காணப்படவில்ல்ை. எனினும் நாட்டுப்புறச் சமவெளி களில் "தன்னே தானனே தான்னம், தன்னானே’ போன்ற இசைக்குறிப்புகளின் கூட்டு நிலைகளில் தெம்மாங்கு வகைகள், சிந்து வகைகள், பே ா ன் ற பலவிதமான நாட்டுப்புற மெட்டுகள் உருவாகின்றன. கோத்தர்களின் மேற்கண்ட நான்கு ஆட்டமுறைகளுக்கான இசை நடைகள் வழியே இசைக் கருவிகள் கொண்டு இசை நடைகளை வாசிப்பதில் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் எனக் கருத இடமுண்டு. லாலே லே லில்லில்லே ல்ேலே லாலே லே வில்லில்லே லேலே’ என்பது கொய்னாட் எனும் ஆட்ட முறைக்கு வாசிக்கும் இசை நடை ஆகும். இந்த இசை நடையில் மேற்சொன்ன கால்கூஸ்,திருகனாட், கொய்னாட் ஆகிய ஆட்ட முறைகளுக்கு வாசிக்கப்படும் இசைச் சீர்களைவிட: வளர்ந்த நிலையில் அமைந்திருப்பதை உணரலாம்.

1.1.1.8.3 இருளர் இசை நடை:[தொகு]

பொக்காபுரம் இருளர்கள் குழல் இசைக்கருவி வ்ழியே ஆட்டத்துக்கான இசைநடையை வாசித்துக் காட்டுகின்றனர். எனினும் குழலிசைக் கருவி (பீக்கி)யில் வாசிக்கும் கீழ்க்காணும் சந்த அமைப்புக்களைக் குன்னூர் வட்டத்தின் கோளிக். கரையில் வசிக்கும் இருளர்கள் வாய் வழியே சொல்லிக் காட்டும் திறனை உதகை வட்டம் பொக்காபுரத்தில் வசிக்கும் இருளர்கள் வாய் வழிய்ே சொல்லிக் காட்டத் தெரிந்திருக்க வில்லை, -

 • லாலி லாலி லாலா

லாலி லாலி லாலா?? லாலா லாலி லாலி லாலே லாலா லாலி லாலி லாலேே

 • லாலி லாலி லாலா லாலூ

லாலி லாலி லா லா லாலுர*8

 • லாலி லாலி லாலா’ எனும் இசைக் குறிப்புகள் கோத்தர் களிடம் விளங்குவதனை இங்கு எண்ணிப்பார்க்கத் தக்கது. ஆட்டமற்ற பாடல்களிலும் ஆட்டப்பாடல்களிலும் இந்தவித இசைக் குறிப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த நிலையினை கோத்தர், இருளர் ஆகிய இரு மலையின மக்களிடமும் காண முடிகிறது.

நான்குஆட்ட முறைகளுக்கும் நான்கு வகையான இசை நடை வாசிக்கும் கோத்தர்களோடு ஒப்பிடுகையில் இருளர்கள் இசை நடையில் வளர்ச்சிபெற்றிருக்கவில்லை. இருளர்களிடம் மூன்று வகையான ஆட்டமுறைகள் இருந்தும் ஆட்டமுறை களுக்கும் பெயர்களை இட்டுக் கொள்ளவில்லை. கோளிக்கரை இருளர்களிடம் பெற்ற இசை நடைவகைகள் அவர்கள் பாடும் சடங்குமுறைப் பாடல்களின் இசை அமைப்புகளாக உள்ளன.6 தைப் பொங்கல் விழாவை ஒட்டி வேடமிட்டு2ே ஆடும் கோளிக்கரை இருளர்கள் படுகர் பாடும் பாடலிசையினையும், சினிமா இசையினையும் இணைத்து வாசிக்கின்றனர். இதன் வழியே இசைக்கருவிகளின் தாள தடைகளிலும் வேறுபாடுகள் அமைந்துள்ளமையினை உணர முடிகிறது. இருபுறமுழவாக * கடிமெ" இசைக்கருவியில் கைவிரல்களின் வழியே நுணுக்கமாகத் தாள நடை வாசிப்பு களைச் செய்கின்றனர். இருளர்கள் இசைநடையில் கோத்தர்களை விடக் குறைந்த நிலையிலேயே விளங்குகின்றனர். உதகை வட்டத்தில் உள்ள இருளர்களைவிடக் குன்னூர் வட்டத்தில் உள்ள இருளர்கள் இசை நடையிலும் தாள நடையிலும் வளர்ந்துள்ளனர்.

1. 1. 1. 9 இசைக் கருவிகளும் ஆட்ட அசைவுக் கூறுகளும்:[தொகு]

தோலிசைக் கருவிகள், துளை இசைக் கருவிகள் ஆகிய வற்றின் வாசிப்பு நடைகளுக்கேற்ப ஆட்ட அசைவுக் கூறு களை ஒருங்கிணைத்துக் காணலாம். இவ்வாறு காண்பதனால் இசைக்கூறு, தாளக்கூறு, ஆட்ட அசைவுக்கூறு ஆகியவற்றை எளிதில் கண்டுணரலாம். ஆட்ட அசைவுக் கூறுகள் எடுக்கும் கால அளவும் இசைக் கருவிகளின் முழக்கக் கால அளவும் ஒருமித்திருக்கக் காண முடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக கோத்தர்களின் மும்முறைச் சுழற்சியானது வலப்புறமாக அமையும்போது "டின் டேக், என்றும், "டாட்டிக் குடிப்’ என்றும் "தாள நடைக் கால அளவு எடுத்துக் கொள்ளப்படுறது. இதே போல இருளர் ஆட்ட அசைவுக் கூறுகளின் போது வலப்புறச் சுழற்சிக்கு "டக்குண்டக்" என்றும், இடைப்புறச் சுழற்சிக்கு "குண்டக்" என்றும் தாள நடைக்கால அளவு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. தாள நடை வளர்ச்சி கோத்தர்களிடமும் இருளர்களிடமும் வளரும் நிலையில் அமைந்துள்ளமையினை ஆட்ட அசைவுக் கூறுகள் பாடலடிகள் இசைக் கருவிகள் ஆகியவற்றின் ஒருங் கிணைப்புப் பட்டியல் வழி உய்த்துணர முடிகிறது. ஆட்ட அசைவுக் கூறுகள், சந்த அமைப்புகள், பாடலடிகள். குழலிசைக்கருவிகள், தாள இசைக் கருவிகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்துள்ளன. இருளர்கள் ஆட்டத்தில் "கடிமெ நி.ப.18 இசைக்கருவியும், கோத்தர்கள் ஆட்டத்தில் கொம்பு இசைக்கருவியும் இணைவதால் தாள நடையில் அல்லது ஆட்ட அசைவுக் கூறில் வேறுபாடுகள் பெரிதாகக் காணப்படவில்லை.

இதுகாறும் கண்ட == ஆய்வு முடிவுகள் ==

குழலிசைக்கருவி, தோலிசைக்கருவி, கஞ்சக்கருவி ஆகியன விளங்கும் இம்மலையின மக்களிடையே நரம்பிசைக் கருவிகள் காணப்படவில்லை. உரத்த நிலையில் வாசிக்கப்படும் ஏனைய கருவிகளிலிருந்து நரம்பிசைக்கருவி வேறு பட்டது என்பது இங்கு எண்ணுதற்குரியது. ஒவ்வொரு இசைக்கருவியும் அவரவரது மொழியில் வேறுவேறு பெயர்களைக் கொண்டு விளங்குகின்றன. மலைக் காடுகளில் வாழும் விலங்கினங்களிலிருந்தே இம் மக்கள் தோலிசைக்கருவிகள் செய்து கொள்கின்றனர். நாட்டுப்புறச் சமவெளிகளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது மலையின மக்கள் இசைக்கருவிகள் செய்முறை, இயக்குமுறை, செப்பனிடும் முறை போன்ற நுணுக்க முறைகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவில்லை. "கொம்பு’ ஓர் அறிவிப்புக் கருவியாகும். பின்னர் இசைக் கருவிகளுடன் இணைந்த நிலையில் வாசிக்கப்படுவது இயல் பாயிற்று. இசைக்கருவியாளர்கள் இணைந்து வட்ட வடிவ ஆட்டக் கலைஞர்களின் நடுவே நின்ற நிலையில் வாசிக்கின்றனர். கஞ்சக்கருவிகள் யாவும் பூசைக்குவாசிக்கும் கருவிகளாகவும் விளங்குகின்றன. ஆட்டத்தின்போது வாசிக்கப்படும் ஏனைய இசைக்கருவிகளுடன் பின்னர் இவை இணைத்துக் கொள்ளப் பட்டுள்ளன. கஞ்சக் கருவிகளைக் கோத்தர் இன மக்களே பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றனர். கால் மணிக் கச்சங்கள் அணிந்தாடுவது கோத்தர்களிடம் வழக்கமாக உள்ளது. பெண்கள் கால்மணிக் கச்சம் அணிந்தாடுவது கிடையாது. தாள இசைக்கருவிகளாகத் தோலிசைக் கருவிகள் விளங்கு. கின்றன. குழலிசைக் கருவி இணைந்து வாசிக்கத் தொடங் கியபோதிலே ஆட்டம் தொடங்கப்படுவது வழக்கமாக அமைகிறது. இசைக்கருவிகளை வாசிக்கும் கலைஞர்களின் வாசிப்பு முறையில் கோத்தர்கள், இருளர்கள் ஆகியோரிடத்தே ஒற்றுமை நிலைகள் காணப்படுகின்றன. இசைக்கருவிகள், ஆட்ட அசைவுக்கூறுகள், தாளக்கூறுகள் ஆகிய கூறுகள் ஒருமித்திருக்கும் நிலை காணப்படுகிறது. இசைக் கருவிகளின் கூட்டுநிலை இயக்கம், இயக்குவோர் முறைமை, ஒசை அமைப்பினை இசைக்கும் இசைப்பு முறை, குழும நிலையில் பின்பாட்டு அமையும் முறை, கோத்தர், இருளர் ஆகியோரின் ஆட்டங்களில் ஆட்டப் பாடல்கள் இல் லாத நிலை, ஆட்டத்திற்கான இசைநடை, ஆட்டமல்லாத நிகழ்வுக்கான இசைநடை ஆகிய முறைகள், மலையின மக்கள் ஆட்ட இசை மரபினை ஒரளவு அறிய முடியும் கலன் களாக அமைகின்றன. தோடர் மக்களிடம் இசைக்கருவிகளைச் செய்வதோ, இயக்குவதோ, செப்பனிடுவதோ போன்ற கலைத்திறன்கள் காணப்படவில்லை. இசைக்கருவிகள் ஆட்டத்திற்குத் துணை யின்மையால் சந்தத்தோடு கூடிய பாடல்களை ஆடும் ஆடவர், பெண் டிர் பாடி இசைத்துக்கொள்கின்ற வழக்கத்தினைக் கொண்டுள்ளனர். ஆட்ட அசைவுக்கூறுகள், சந்த அமைப்புகள், பாடலடிகள், குழலிக்ை கருவிகள் தாள இசைக்கருவிகள் ஆகியவற்றில் ஒருங்கிணைவு காணப்படுகிறது. இருளர்கள் ஆட்டத்தில் * கடிமெயும், கோத்தர்கள் ஆட்டத்தில் "கொம்பும் இணைவதால் தாள நடையில் அல்லது ஆட்ட அசைவுக்கூறில் வேறு பாடுகள் பெரிதாகக் காணப்படவில்லை.


அடிக்குறிப்புகள்:[தொகு]

 1. “Koth ' is a clarionet made by the Kota themselves. It is51 cms. long and the circumference of its outer is 6.8 cm. “Koth is a semi-circular brass-made bugle which the Kota purchase from the markets. Another drum. cylindrical in shape (17 long and 36 in circumference), both the ends of which are covered with the skin of deer or cow is called par. The drumming of this is done by fingers of both the hands on either side. -Bulletin, Vol. XVIII. No. 2, April 1969, Anthropological Survey of India, The Kota, Verghese P. 120.
 2. The resemblance was hightened by the distant sound as of pipers, produced by the Kota band (with two police constables in attendance), composed of four kotas, who made a weired noise with drums and flutes as , they drew near the scene of action. -Castes & Tribes of South India, E. Thurston, P. 148.
 3. On the seventh day they decorate themselves with leaves tie buffaloe horns to their heads, and go through various. appropriate pantomimes. The women also dance at this feast only; they sing at the same time, which is an improvemerit on the drum and horn accompaniment of the men's dancing. The primitive tribes of the Nilgiris, p. 45. James wilkinson Freeks, P. 45
 4. கொங்கு மலைவாசிகள், பிலோ இருதயநாத் - பக்கம். 24.
 5. தமிழ்நாட்டுப் பழங்குடி மக்கள் வாழ்வும் வரலாறும்,சு. சக்திவேல். -ப. 33-ப. 52
 6. மலையின மக்கள் ஆய்வு மையத்திற்கு வழங்கியுள்ள் கோத்தர் ஆய்வறிக்கை இருள்ர் ஆய்வறிக்கை ஆகிய் ஆய்வறிக்கைகளில் இடம் பெற்றுள்ள கோத்தர் ஆட்டம், இருளர் ஆட்டம் ஆகிய கட்டுரைகளில் இசைக் கருவிகள் பற்றியும் ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. (ஆசிரியர் கே. ஏ. குணசேகரன்
 7. இந்தியக் கிராமிய நடனங்கள் (தமிழில் எம். ஏ. , அப்பாஸ்), கபில வாத்ஸ்யாயன் 21, சச்சிதானந்த த. வாஸ்யாயன்-ப. 20.
 8. கர காட்டம். டாக்டர் மா.நவநீதகிருட்டிணன் 2) கே. ஏ. குணசேகரன். பக்கம். 34-40
 9. தோற்பாவை நிழற் க த்து, மு, இராமசுவாமி பக்கம் S4-S6
 10. தமிழகத்தில் தெருக்கூத்து, அ. அறிவு நம்பி, பக்கம் 95-96
 11. தமிழர் தோற்கருவிகள், ஆர். ஆளவந்தார் (நூல் முழுதும்)
 12. மேலது-ப.5
 13. தகவலாளர். எஸ். பெல்லன், 48 வயது, சோலூர் கோக்கால் 10.1.86.
 14. தகவலாளர், எம். பீமன், 42 வயது, குஞ்சப்பனை 30.10.S6
 15. தகவலாளர். மருதமேஸ்திரி, 51 வயது, மூப்பர்காடு, 5.4.86
 16. தகவலாளர். புச்சன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
 17. தகவலாளர், மல்லன், 38 வயது, திருச்சிகடி, 22.1.86
 18. தகவலாளர், எம். கே. இராமன், கோக்கால், 20.1.86
 19. தகவலாளர்,முனுக்காலன், 61 வயது, சோலூர் 20.12.86
 20. தகவலாளர், , குடுமன், 48 வயது, சோலூர் 20.12,86,
 21. தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 48 வயது, கோளிக்கரை 30.10.S
 22. தகவலாளர்,கே. கே. பெல்லன், 40 வயது குந்தா கோத்தகிரி 8.4.86
 23. தகவலாளர்,குமரன் 35 வயது, கொலக் கம்பை, 12.4:38,
 24. தகவலாளர்,, கோபால், 29 வய்து, பொக்காபுரம், 5.3.86
 25. தகவலாளர், மசனன், 48 வயது, குஞ்சப்பனை, 6.3.86
 26. தகவலாளர்,ரமேஸ், 42 வயது, கோளிக்கரை 30.10.86
 27. தகவலாளர், எஸ். பெல்லன், 58 வயது, சோலூர் கோக்கால் 5.4.86
 28. தகவலாளர், , ஜி. எம். புச்சன், சோலுரர் கோக்கால், 8.11,86,
 29. தகவலாளர், எஸ். முனுக்காலன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 8.1.86
 30. தகவலாளர், எஸ். தேசிங்கன், 65 வயது, சோலூர் கோக்கால் 2012.86
 31. தகவலாளர், சித்தன், 40 வயது, மூப்பர்காடு, 12:386
 32. தகவலாளர், , மசனன், 50 வய்து, கோளிக்கரை, 30.10.86
 33. தகவலாளர், சந்திரன், 23 வ்யது, கோளிக்கன்ர், 30.10.86
 34. தகவலாளர்,குருமன், 48 வயது, கோளிக்கரை,
 35. தகவலாளர், பீமன், 40 வயது y
 36. மேலது ۔
 37. மேலது
 38. மேல்து
 39. குடுமன், மேலது.
 40. .1. மேலது 2. எஸ். முனுக்காலன், 65 வய்து, சோலூர் கோக்கால் 8.11.86
 41. மேல்து
 42. எஸ். முனுக்கால்ன், சோகூர் கோக்கால், 8.11.86
 43. 1. தேவராட்டம், ஒயிலாட்டம், கரகாட்டம் ஆகிய ஆட்டங்களில் ஆடுவோர் இதனை அணிந்தாடுவர். 2) கரகாட்டம்: மா. நல் நீதகிருட்டிணன் & கே. ஏ. குணசேகரன்-ப. 37
 44. And depending on the sizes and material there are innumerable varieties of these: from the midget majira or jara of five centimeters diameter to the bortal of Assam measuring thirty centimeters across. These are made of bronze or brass. Musical instruments, B. C. DEVA.
 45. பாவைக் கூத்து. வெங்கட் சாமிநாதன் -பக், 11-12,
 46. நாட்டுப்புற ஆட்டம் பாடல்கள் (இராமநாதபுரம் மாவட்டம்கிழக்கு), கே. ஏ. குணசேகரன், பக்கம், 75 (பி. எச். டி பட்ட ஆய்வேடு, மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழ்கத்திற்கு அளிக்கப்பெற்றது. அச்சிட்டு வெளியிடப்பெறாதது.
 47. லக்சம்மா, 48 வயது, மினிக் மந்து, 7.11.86
 48. தமிழில் ஆய்வாளர் (கே.ஏ. குணசேகரன்)
 49. இன்பராணி, 35 வயது, காந்தல் மந்து, 8.11.86
 50. தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
 51. ஆல்ராஜ், 34 வயது, அட்டுக்கோர் மந்து, 8.11.86
 52. தமிழில், ஆய்வாளர் (கே. ஏ. குணசேகரன்)
 53. 1 எஸ். முனுக்காலன், சோலூர் கோக்கால், 8.1186. 2) கர்னல் கம்பட், 85 வயது, கோத்தகிரி, 31.11, 88
 54. மேலது.
 55. மேலது.
 56. மேலது.
 57. பீமன், கோளிக்கரை, 30.11.86, குடுமன், கோளிக்கரை, 30.11.89
 58. மேலது.
 59. மேலது.
 60. காண்க. 'ஆட்டக் கலை முறைகள்?’ இந்த ஆய் விேட் டின் 2 ஆவது இயல்.
 61. காண்க. பின் இணைப்பில் உள்ள சந்த அமைப்பில் தொடங்கி யுள்ள (கோளிக்கரை) இருளர் பாடல்கள், !
 62. காட்டெருமை, கரடி, குரங்கு, புலி ஆகிய வனவிலங்குகள் போல, இலை, தழைகள் மூங்கில் பிரம்புகள், கம்பிளி, சீமைப்புல், கூந்தல் பனைமரத்து நார், மட்டை, சொளகு, கத்தி கம்பு ஆகிய பொருள்களால் ஒப்பனை செய்து ஆடும் கூத்து வடிவம் போல் தனி நிலை ஆட்டங்கள்.